18. ἐταπείνωσαν ἐν πέδαις τοὺς πόδας αὐτοῦ σίδηρον διῆλθεν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina