8. kai periebalonto sakkouV oi anqrwpoi kai ta kthnh kai anebohsan proV ton qeon ektenwV kai apestreyan ekastoV apo thV odou autou thV ponhraV kai apo thV adikiaV thV en cersin autwn legonteV

“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina