Gefunden 1291 Ergebnisse für: upo

  • kai eidon kai idou ippoV clwroV kai o kaqhmenoV epanw autou onoma autw o qanatoV kai o adhV akolouqei met autou kai edoqh autoiV exousia apokteinai epi to tetarton thV ghV en romfaia kai en limw kai en qanatw kai upo twn qhriwn thV ghV (Apocalipse 6, 8)

  • kai ote hnoixen thn pempthn sfragida eidon upokatw tou qusiasthriou taV yucaV twn esfagmenwn dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian hn eicon (Apocalipse 6, 9)

  • kai oi astereV tou ouranou epesan eiV thn ghn wV sukh ballei touV olunqouV authV upo megalou anemou seiomenh (Apocalipse 6, 13)

  • upo twn triwn toutwn apektanqhsan to triton twn anqrwpwn ek tou puroV kai ek tou kapnou kai ek tou qeiou tou ekporeuomenou ek twn stomatwn autwn (Apocalipse 9, 18)

  • kai shmeion mega wfqh en tw ouranw gunh peribeblhmenh ton hlion kai h selhnh upokatw twn podwn authV kai epi thV kefalhV authV stefanoV asterwn dwdeka (Apocalipse 12, 1)

  • ei tiV aicmalwsian sunagei eiV aicmalwsian upagei ei tiV en macaira apoktenei dei auton en macaira apoktanqhnai wde estin h upomonh kai h pistiV twn agiwn (Apocalipse 13, 10)

  • wde upomonh twn agiwn estin wde oi throunteV taV entolaV tou qeou kai thn pistin ihsou (Apocalipse 14, 12)


“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina