Gefunden 5347 Ergebnisse für: mou

 • kai egw idou h diaqhkh mou meta sou kai esh pathr plhqouV eqnwn (Gênesis 17, 4)

 • kai sthsw thn diaqhkhn mou ana meson emou kai ana meson sou kai ana meson tou spermatoV sou meta se eiV geneaV autwn eiV diaqhkhn aiwnion einai sou qeoV kai tou spermatoV sou meta se (Gênesis 17, 7)

 • kai eipen o qeoV proV abraam su de thn diaqhkhn mou diathrhseiV su kai to sperma sou meta se eiV taV geneaV autwn (Gênesis 17, 9)

 • kai auth h diaqhkh hn diathrhseiV ana meson emou kai umwn kai ana meson tou spermatoV sou meta se eiV taV geneaV autwn peritmhqhsetai umwn pan arsenikon (Gênesis 17, 10)

 • kai peritmhqhsesqe thn sarka thV akrobustiaV umwn kai estai en shmeiw diaqhkhV ana meson emou kai umwn (Gênesis 17, 11)

 • peritomh peritmhqhsetai o oikogenhV thV oikiaV sou kai o argurwnhtoV kai estai h diaqhkh mou epi thV sarkoV umwn eiV diaqhkhn aiwnion (Gênesis 17, 13)

 • kai aperitmhtoV arshn oV ou peritmhqhsetai thn sarka thV akrobustiaV autou th hmera th ogdoh exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek tou genouV authV oti thn diaqhkhn mou dieskedasen (Gênesis 17, 14)

 • eipen de o qeoV tw abraam nai idou sarra h gunh sou texetai soi uion kai kaleseiV to onoma autou isaak kai sthsw thn diaqhkhn mou proV auton eiV diaqhkhn aiwnion kai tw spermati autou met' auton (Gênesis 17, 19)

 • thn de diaqhkhn mou sthsw proV isaak on texetai soi sarra eiV ton kairon touton en tw eniautw tw eterw (Gênesis 17, 21)

 • egelasen de sarra en eauth legousa oupw men moi gegonen ewV tou nun o de kurioV mou presbuteroV (Gênesis 18, 12)

 • o de kurioV eipen mh kruyw egw apo abraam tou paidoV mou a egw poiw (Gênesis 18, 17)

 • kai katebiazeto autouV kai exeklinan proV auton kai eishlqon eiV thn oikian autou kai epoihsen autoiV poton kai azumouV epeyen autoiV kai efagon (Gênesis 19, 3)


“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina