Gefunden 97 Ergebnisse für: hsau

 • apestreyen de hsau en th hmera ekeinh eiV thn odon autou eiV shir (Gênesis 33, 16)

 • eipen de o qeoV proV iakwb anastaV anabhqi eiV ton topon baiqhl kai oikei ekei kai poihson ekei qusiasthrion tw qew tw ofqenti soi en tw apodidraskein se apo proswpou hsau tou adelfou sou (Gênesis 35, 1)

 • kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai ekalesen to onoma tou topou baiqhl ekei gar epefanh autw o qeoV en tw apodidraskein auton apo proswpou hsau tou adelfou autou (Gênesis 35, 7)

 • kai eklipwn apeqanen kai proseteqh proV to genoV autou presbuteroV kai plhrhV hmerwn kai eqayan auton hsau kai iakwb oi uioi autou (Gênesis 35, 29)

 • autai de ai geneseiV hsau autoV estin edwm (Gênesis 36, 1)

 • hsau de elaben gunaikaV eautw apo twn qugaterwn twn cananaiwn thn ada qugatera ailwn tou cettaiou kai thn elibema qugatera ana tou uiou sebegwn tou euaiou (Gênesis 36, 2)

 • eteken de ada tw hsau ton elifaV kai basemmaq eteken ton ragouhl (Gênesis 36, 4)

 • kai elibema eteken ton ieouV kai ton ieglom kai ton kore outoi uioi hsau oi egenonto autw en gh canaan (Gênesis 36, 5)

 • elaben de hsau taV gunaikaV autou kai touV uiouV kai taV qugateraV kai panta ta swmata tou oikou autou kai panta ta uparconta kai panta ta kthnh kai panta osa ekthsato kai osa periepoihsato en gh canaan kai eporeuqh ek ghV canaan apo proswpou iakwb tou adelfou autou (Gênesis 36, 6)

 • wkhsen de hsau en tw orei shir hsau autoV estin edwm (Gênesis 36, 8)

 • autai de ai geneseiV hsau patroV edwm en tw orei shir (Gênesis 36, 9)

 • kai tauta ta onomata twn uiwn hsau elifaV uioV adaV gunaikoV hsau kai ragouhl uioV basemmaq gunaikoV hsau (Gênesis 36, 10)


“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina