Gefunden 346 Ergebnisse für: hsan

 • kai hsan oi duo gumnoi o te adam kai h gunh autou kai ouk hscunonto (Gênesis 2, 25)

 • kai dihnoicqhsan oi ofqalmoi twn duo kai egnwsan oti gumnoi hsan kai errayan fulla sukhV kai epoihsan eautoiV perizwmata (Gênesis 3, 7)

 • oi de giganteV hsan epi thV ghV en taiV hmeraiV ekeinaiV kai met' ekeino wV an eiseporeuonto oi uioi tou qeou proV taV qugateraV twn anqrwpwn kai egennwsan eautoiV ekeinoi hsan oi giganteV oi ap' aiwnoV oi anqrwpoi oi onomastoi (Gênesis 6, 4)

 • hsan de oi uioi nwe oi exelqonteV ek thV kibwtou shm cam iafeq cam hn pathr canaan (Gênesis 9, 18)

 • paragenomenoV de twn anaswqentwn tiV aphggeilen abram tw perath autoV de katwkei proV th drui th mambrh o amoriV tou adelfou escwl kai adelfou aunan oi hsan sunwmotai tou abram (Gênesis 14, 13)

 • uioi de madiam gaifa kai afer kai enwc kai abira kai elraga panteV outoi hsan uioi cettouraV (Gênesis 25, 4)

 • kai hsan erizousai tw isaak kai th rebekka (Gênesis 26, 35)

 • kai ouk epegnw auton hsan gar ai ceireV autou wV ai ceireV hsau tou adelfou autou daseiai kai huloghsen auton (Gênesis 27, 23)

 • kai ora kai idou frear en tw pediw hsan de ekei tria poimnia probatwn anapauomena ep' autou ek gar tou freatoV ekeinou epotizon ta poimnia liqoV de hn megaV epi tw stomati tou freatoV (Gênesis 29, 2)

 • kai edouleusen iakwb peri rachl eth epta kai hsan enantion autou wV hmerai oligai para to agapan auton authn (Gênesis 29, 20)

 • kai egeneto hnika enekisswn ta probata kai eidon toiV ofqalmoiV auta en tw upnw kai idou oi tragoi kai oi krioi anabainonteV hsan epi ta probata kai taV aigaV dialeukoi kai poikiloi kai spodoeideiV rantoi (Gênesis 31, 10)

 • iakwb de hkousen oti emianen o uioV emmwr dinan thn qugatera autou oi de uioi autou hsan meta twn kthnwn autou en tw pediw paresiwphsen de iakwb ewV tou elqein autouV (Gênesis 34, 5)


“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina