Gefunden 506 Ergebnisse für: hmin

 • alla fulaxasqe poiein sfodra taV entolaV kai ton nomon on eneteilato hmin poiein mwushV o paiV kuriou agapan kurion ton qeon umwn poreuesqai pasaiV taiV odoiV autou fulaxasqai taV entolaV autou kai proskeisqai autw kai latreuein autw ex olhV thV dianoiaV umwn kai ex olhV thV yuchV umwn (Josué 22, 5)

 • mh mikron hmin to amarthma fogwr oti ouk ekaqarisqhmen ap' autou ewV thV hmeraV tauthV kai egenhqh plhgh en th sunagwgh kuriou (Josué 22, 17)

 • kai nun ei mikra umin h gh thV katascesewV umwn diabhte eiV thn ghn thV katascesewV kuriou ou kataskhnoi ekei h skhnh kuriou kai kataklhronomhsate en hmin kai mh apostatai apo qeou genhqhte kai mh aposthte apo kuriou dia to oikodomhsai umaV bwmon exw tou qusiasthriou kuriou tou qeou hmwn (Josué 22, 19)

 • kai apokriqeiV o laoV eipen mh genoito hmin katalipein kurion wste latreuein qeoiV eteroiV (Josué 24, 16)

 • kai egeneto meta thn teleuthn ihsou kai ephrwtwn oi uioi israhl en kuriw legonteV tiV anabhsetai hmin proV ton cananaion afhgoumenoV tou polemhsai en autw (Juízes 1, 1)

 • kai eidon oi fulassonteV andra ekporeuomenon ek thV polewV kai elaban auton kai eipon autw deixon hmin thn eisodon thV polewV kai poihsomen meta sou eleoV (Juízes 1, 24)

 • kai eipen proV auton gedewn en emoi kurie kai ei estin kurioV meq' hmwn ina ti euren hmaV panta ta kaka tauta kai pou estin panta ta qaumasia autou osa dihghsanto hmin oi patereV hmwn legonteV ouci ex aiguptou anhgagen hmaV kurioV kai nun apwsato hmaV kai paredwken hmaV en ceiri madiam (Juízes 6, 13)

 • kai eipen proV auton anhr efraim ti to rhma touto epoihsaV hmin tou mh kalesai hmaV ote exeporeuou polemhsai en th madiam kai ekrinonto met' autou krataiwV (Juízes 8, 1)

 • kai eipen zebee kai salmana anasta dh su kai apanthson hmin oti wV anhr h dunamiV autou kai anesth gedewn kai aneilen ton zebee kai ton salmana kai elaben touV mhniskouV touV en toiV trachloiV twn kamhlwn autwn (Juízes 8, 21)

 • kai eipen anhr israhl proV gedewn arce en hmin su kai oi uioi sou oti seswkaV hmaV ek ceiroV madiam (Juízes 8, 22)

 • kai eipan oi uioi israhl proV kurion hmartomen poihson su hmin kata panta osa an areskh enwpion sou plhn kurie exelou hmaV en th hmera tauth (Juízes 10, 15)

 • kai eipan proV iefqae deuro kai esh hmin eiV hgoumenon kai polemhswmen en toiV uioiV ammwn (Juízes 11, 6)


“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina