Gefunden 96 Ergebnisse für: geneaV

 • mh eiV ton aiwna orgisqhsh hmin h diateneiV thn orghn sou apo geneaV eiV genean (Salmos 84, 6)

 • oti crhstoV kurioV eiV ton aiwna to eleoV autou kai ewV geneaV kai geneaV h alhqeia autou (Salmos 99, 5)

 • emnhsqh eiV ton aiwna diaqhkhV autou logou ou eneteilato eiV ciliaV geneaV (Salmos 104, 8)

 • oti ou ton aiwna andri kratoV kai iscuV oude paradidwsin ek geneaV eiV genean (Provérbios 34, 24)

 • geneaV gar adikou calepa ta telh (Sabedoria 3, 19)

 • mia de ousa panta dunatai kai menousa en auth ta panta kainizei kai kata geneaV eiV yucaV osiaV metabainousa filouV qeou kai profhtaV kataskeuazei (Sabedoria 7, 27)

 • embleyate eiV arcaiaV geneaV kai idete tiV enepisteusen kuriw kai kathscunqh h tiV enemeinen tw fobw autou kai egkateleifqh h tiV epekalesato auton kai upereiden auton (Eclesiástico 2, 10)

 • ekosmhsen eiV aiwna ta erga autou kai taV arcaV autwn eiV geneaV autwn oute epeinasan oute ekopiasan kai ouk exelipon apo twn ergwn autwn (Eclesiástico 16, 27)

 • eti didaskalian wV profhteian ekcew kai kataleiyw authn eiV geneaV aiwnwn (Eclesiástico 24, 33)

 • ainesousin thn sunesin autou polloi kai ewV tou aiwnoV ouk exaleifqhsetai ouk aposthsetai to mnhmosunon autou kai to onoma autou zhsetai eiV geneaV genewn (Eclesiástico 39, 9)

 • ta swmata autwn en eirhnh etafh kai to onoma autwn zh eiV geneaV (Eclesiástico 44, 14)

 • dwh umin sofian en kardia umwn krinein ton laon autou en dikaiosunh ina mh afanisqh ta agaqa autwn kai thn doxan autwn eiV geneaV autwn (Eclesiástico 45, 26)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina