Gefunden 96 Ergebnisse für: geneaV

 • aparchn furamatoV umwn kai dwsete kuriw afairema eiV taV geneaV umwn (Números 15, 21)

 • kaqa sunetaxen kurioV proV umaV en ceiri mwush apo thV hmeraV hV sunetaxen kurioV proV umaV kai epekeina eiV taV geneaV umwn (Números 15, 23)

 • lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV kai poihsatwsan eautoiV kraspeda epi ta pterugia twn imatiwn autwn eiV taV geneaV autwn kai epiqhsete epi ta kraspeda twn pterugiwn klwsma uakinqinon (Números 15, 38)

 • kai leitourghsei o leuithV autoV thn leitourgian thV skhnhV tou marturiou kai autoi lhmyontai ta amarthmata autwn nomimon aiwnion eiV taV geneaV autwn kai en mesw uiwn israhl ou klhronomhsousin klhronomian (Números 18, 23)

 • kai estai tauta umin eiV dikaiwma krimatoV eiV taV geneaV umwn en pasaiV taiV katoikiaiV umwn (Números 35, 29)

 • kai gnwsh oti kurioV o qeoV sou outoV qeoV qeoV pistoV o fulasswn diaqhkhn kai eleoV toiV agapwsin auton kai toiV fulassousin taV entolaV autou eiV ciliaV geneaV (Deuteronômio 7, 9)

 • ouk eiseleusetai ammanithV kai mwabithV eiV ekklhsian kuriou kai ewV dekathV geneaV ouk eiseleusetai eiV ekklhsian kuriou kai ewV eiV ton aiwna (Deuteronômio 23, 4)

 • mnhsqhte hmeraV aiwnoV sunete eth geneaV genewn eperwthson ton patera sou kai anaggelei soi touV presbuterouV sou kai erousin soi (Deuteronômio 32, 7)

 • plhn dia taV geneaV twn uiwn israhl tou didaxai autouV polemon plhn oi emprosqen autwn ouk egnwsan auta (Juízes 3, 2)

 • mnhmoneuwn eiV aiwna diaqhkhV autou logon autou on eneteilato eiV ciliaV geneaV (I Crônicas 16, 15)

 • oi iereiV uioi fineeV uiou aarwn ihsouV o tou iwsedek tou saraiou kai iwakim o tou zorobabel tou salaqihl ek tou oikou tou dauid ek thV geneaV fareV fulhV de iouda (Esdras 5, 5)

 • kai ouk hdunanto apaggeilai taV patriaV autwn kai geneaV wV ek tou israhl eisin uioi dalan tou uiou touban uioi nekwdan exakosioi penthkonta duo (Esdras 5, 37)


“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina