Gefunden 96 Ergebnisse für: geneaV

 • ou proskunhseiV autoiV oude mh latreushV autoiV egw gar eimi kurioV o qeoV sou qeoV zhlwthV apodidouV amartiaV paterwn epi tekna ewV trithV kai tetarthV geneaV toiV misousin me (Êxodo 20, 5)

 • en th skhnh tou marturiou exwqen tou katapetasmatoV tou epi thV diaqhkhV kausei auto aarwn kai oi uioi autou af' esperaV ewV prwi enantion kuriou nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn para twn uiwn israhl (Êxodo 27, 21)

 • qusian endelecismou eiV geneaV umwn epi quraV thV skhnhV tou marturiou enanti kuriou en oiV gnwsqhsomai soi ekeiqen wste lalhsai soi (Êxodo 29, 42)

 • kai otan exapth aarwn touV lucnouV oye qumiasei ep' autou qumiama endelecismou dia pantoV enanti kuriou eiV geneaV autwn (Êxodo 30, 8)

 • kai exilasetai ep' auto aarwn epi twn keratwn autou apax tou eniautou apo tou aimatoV tou kaqarismou twn amartiwn tou exilasmou apax tou eniautou kaqariei auto eiV taV geneaV autwn agion twn agiwn estin kuriw (Êxodo 30, 10)

 • kai toiV uioiV israhl lalhseiV legwn elaion aleimma crisewV agion estai touto umin eiV taV geneaV umwn (Êxodo 30, 31)

 • kai su suntaxon toiV uioiV israhl legwn orate kai ta sabbata mou fulaxesqe shmeion estin par' emoi kai en umin eiV taV geneaV umwn ina gnwte oti egw kurioV o agiazwn umaV (Êxodo 31, 13)

 • kai fulaxousin oi uioi israhl ta sabbata poiein auta eiV taV geneaV autwn diaqhkh aiwnioV (Êxodo 31, 16)

 • kai aleiyeiV autouV on tropon hleiyaV ton patera autwn kai ierateusousin moi kai estai wste einai autoiV crisma ierateiaV eiV ton aiwna eiV taV geneaV autwn (Êxodo 40, 15)

 • nomimon eiV ton aiwna eiV taV geneaV umwn en pash katoikia umwn pan stear kai pan aima ouk edesqe (Levítico 3, 17)

 • pan arsenikon twn ierewn edontai authn nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn apo twn karpwmatwn kuriou paV oV ean ayhtai autwn agiasqhsetai (Levítico 6, 11)

 • kaqa eneteilato kurioV dounai autoiV h hmera ecrisen autouV para twn uiwn israhl nomimon aiwnion eiV taV geneaV autwn (Levítico 7, 36)


“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina