Gefunden 938 Ergebnisse für: egeneto

 • kai egeneto foboV megaV ef olhn thn ekklhsian kai epi pantaV touV akouontaV tauta (Atos dos Apóstolos 5, 11)

 • dia de twn ceirwn twn apostolwn egeneto shmeia kai terata en tw law polla kai hsan omoqumadon apanteV en th stoa solomwntoV (Atos dos Apóstolos 5, 12)

 • en de taiV hmeraiV tautaiV plhqunontwn twn maqhtwn egeneto goggusmoV twn ellhnistwn proV touV ebraiouV oti pareqewrounto en th diakonia th kaqhmerinh ai chrai autwn (Atos dos Apóstolos 6, 1)

 • kai en tw deuterw anegnwrisqh iwshf toiV adelfoiV autou kai faneron egeneto tw faraw to genoV tou iwshf (Atos dos Apóstolos 7, 13)

 • efugen de mwshV en tw logw toutw kai egeneto paroikoV en gh madiam ou egennhsen uiouV duo (Atos dos Apóstolos 7, 29)

 • o de mwshV idwn eqaumasen to orama prosercomenou de autou katanohsai egeneto fwnh kuriou proV auton (Atos dos Apóstolos 7, 31)

 • sauloV de hn suneudokwn th anairesei autou egeneto de en ekeinh th hmera diwgmoV megaV epi thn ekklhsian thn en ierosolumoiV panteV te diesparhsan kata taV cwraV thV ioudaiaV kai samareiaV plhn twn apostolwn (Atos dos Apóstolos 8, 1)

 • kai egeneto cara megalh en th polei ekeinh (Atos dos Apóstolos 8, 8)

 • en de tw poreuesqai egeneto auton eggizein th damaskw kai exaifnhV perihstrayen auton fwV apo tou ouranou (Atos dos Apóstolos 9, 3)

 • kai labwn trofhn eniscusen egeneto de o sauloV meta twn en damaskw maqhtwn hmeraV tinaV (Atos dos Apóstolos 9, 19)

 • egeneto de petron diercomenon dia pantwn katelqein kai proV touV agiouV touV katoikountaV luddan (Atos dos Apóstolos 9, 32)

 • egeneto de en taiV hmeraiV ekeinaiV asqenhsasan authn apoqanein lousanteV de authn eqhkan en uperww (Atos dos Apóstolos 9, 37)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina