Gefunden 3027 Ergebnisse für: Touv

 • touV de andraV touV ontaV epi thV quraV tou oikou epataxan aorasia apo mikrou ewV megalou kai pareluqhsan zhtounteV thn quran (Gênesis 19, 11)

 • exhlqen de lwt kai elalhsen proV touV gambrouV autou touV eilhfotaV taV qugateraV autou kai eipen anasthte kai exelqate ek tou topou toutou oti ektribei kurioV thn polin edoxen de geloiazein enantion twn gambrwn autou (Gênesis 19, 14)

 • kai katestreyen taV poleiV tautaV kai pasan thn perioikon kai pantaV touV katoikountaV en taiV polesin kai panta ta anatellonta ek thV ghV (Gênesis 19, 25)

 • kai wrqrisen abimelec to prwi kai ekalesen pantaV touV paidaV autou kai elalhsen panta ta rhmata tauta eiV ta wta autwn efobhqhsan de panteV oi anqrwpoi sfodra (Gênesis 20, 8)

 • kai anewxen o qeoV touV ofqalmouV authV kai eiden frear udatoV zwntoV kai eporeuqh kai eplhsen ton askon udatoV kai epotisen to paidion (Gênesis 21, 19)

 • h mhn eulogwn euloghsw se kai plhqunwn plhqunw to sperma sou wV touV asteraV tou ouranou kai wV thn ammon thn para to ceiloV thV qalasshV kai klhronomhsei to sperma sou taV poleiV twn upenantiwn (Gênesis 22, 17)

 • apestrafh de abraam proV touV paidaV autou kai anastanteV eporeuqhsan ama epi to frear tou orkou kai katwkhsen abraam epi tw freati tou orkou (Gênesis 22, 19)

 • kai exepemyan rebekkan thn adelfhn autwn kai ta uparconta authV kai ton paida ton abraam kai touV met' autou (Gênesis 24, 59)

 • kai plhqunw to sperma sou wV touV asteraV tou ouranou kai dwsw tw spermati sou pasan thn ghn tauthn kai eneuloghqhsontai en tw spermati sou panta ta eqnh thV ghV (Gênesis 26, 4)

 • kai ta dermata twn erifwn perieqhken epi touV bracionaV autou kai epi ta gumna tou trachlou autou (Gênesis 27, 16)

 • kai edwken ta edesmata kai touV artouV ouV epoihsen eiV taV ceiraV iakwb tou uiou authV (Gênesis 27, 17)

 • apokriqeiV de isaak eipen tw hsau ei kurion auton epoihsa sou kai pantaV touV adelfouV autou epoihsa autou oiketaV sitw kai oinw esthrisa auton soi de ti poihsw teknon (Gênesis 27, 37)


“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina