Gefunden 392 Ergebnisse für: Tade

 • speusanteV oun anabhte proV ton patera mou kai eipate autw tade legei o uioV sou iwshf epoihsen me o qeoV kurion pashV ghV aiguptou katabhqi oun proV me kai mh meinhV (Gênesis 45, 9)

 • su de ereiV tw faraw tade legei kurioV uioV prwtotokoV mou israhl (Êxodo 4, 22)

 • kai meta tauta eishlqen mwushV kai aarwn proV faraw kai eipan autw tade legei kurioV o qeoV israhl exaposteilon ton laon mou ina moi eortaswsin en th erhmw (Êxodo 5, 1)

 • katespeudon de autouV oi ergodiwktai kai oi grammateiV kai elegon proV ton laon legonteV tade legei faraw ouketi didwmi umin acura (Êxodo 5, 10)

 • tade legei kurioV en toutw gnwsh oti egw kurioV idou egw tuptw th rabdw th en th ceiri mou epi to udwr to en tw potamw kai metabalei eiV aima (Êxodo 7, 17)

 • eipen de kurioV proV mwushn eiselqe proV faraw kai ereiV proV auton tade legei kurioV exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin (Êxodo 7, 26)

 • eipen de kurioV proV mwushn orqrison to prwi kai sthqi enantion faraw kai idou autoV exeleusetai epi to udwr kai ereiV proV auton tade legei kurioV exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin en th erhmw (Êxodo 8, 16)

 • eipen de kurioV proV mwushn eiselqe proV faraw kai ereiV autw tade legei kurioV o qeoV twn ebraiwn exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin (Êxodo 9, 1)

 • eipen de kurioV proV mwushn orqrison to prwi kai sthqi enantion faraw kai ereiV proV auton tade legei kurioV o qeoV twn ebraiwn exaposteilon ton laon mou ina latreuswsin moi (Êxodo 9, 13)

 • eishlqen de mwushV kai aarwn enantion faraw kai eipan autw tade legei kurioV o qeoV twn ebraiwn ewV tinoV ou boulei entraphnai me exaposteilon ton laon mou ina latreuswsin moi (Êxodo 10, 3)

 • kai eipen mwushV tade legei kurioV peri mesaV nuktaV egw eisporeuomai eiV meson aiguptou (Êxodo 11, 4)

 • kai mwushV anebh eiV to oroV tou qeou kai ekalesen auton o qeoV ek tou orouV legwn tade ereiV tw oikw iakwb kai anaggeleiV toiV uioiV israhl (Êxodo 19, 3)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina