Gefunden 625 Ergebnisse für: Oikon

 • kai eidon authn oi arconteV faraw kai ephnesan authn proV faraw kai eishgagon authn eiV ton oikon faraw (Gênesis 12, 15)

 • kai htasen o qeoV ton faraw etasmoiV megaloiV kai ponhroiV kai ton oikon autou peri saraV thV gunaikoV abram (Gênesis 12, 17)

 • kai eipen idou kurioi ekklinate eiV ton oikon tou paidoV umwn kai katalusate kai niyasqe touV podaV umwn kai orqrisanteV apeleusesqe eiV thn odon umwn eipan de ouci all' en th plateia katalusomen (Gênesis 19, 2)

 • ekteinanteV de oi andreV taV ceiraV eisespasanto ton lwt proV eautouV eiV ton oikon kai thn quran tou oikou apekleisan (Gênesis 19, 10)

 • kai eipen euloghtoV kurioV o qeoV tou kuriou mou abraam oV ouk egkatelipen thn dikaiosunhn autou kai thn alhqeian apo tou kuriou mou eme euodwken kurioV eiV oikon tou adelfou tou kuriou mou (Gênesis 24, 27)

 • kai dramousa h paiV aphggeilen eiV ton oikon thV mhtroV authV kata ta rhmata tauta (Gênesis 24, 28)

 • all' h eiV ton oikon tou patroV mou poreush kai eiV thn fulhn mou kai lhmyh gunaika tw uiw mou ekeiqen (Gênesis 24, 38)

 • eishlqen de isaak eiV ton oikon thV mhtroV autou kai elaben thn rebekkan kai egeneto autou gunh kai hgaphsen authn kai pareklhqh isaak peri sarraV thV mhtroV autou (Gênesis 24, 67)

 • anastaV apodraqi eiV thn mesopotamian eiV ton oikon baqouhl tou patroV thV mhtroV sou kai labe seautw ekeiqen gunaika ek twn qugaterwn laban tou adelfou thV mhtroV sou (Gênesis 28, 2)

 • kai apostreyh me meta swthriaV eiV ton oikon tou patroV mou kai estai moi kurioV eiV qeon (Gênesis 28, 21)

 • egeneto de wV hkousen laban to onoma iakwb tou uiou thV adelfhV autou edramen eiV sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai eishgagen auton eiV ton oikon autou kai dihghsato tw laban pantaV touV logouV toutouV (Gênesis 29, 13)

 • mikra gar hn osa soi hn enantion emou kai huxhqh eiV plhqoV kai huloghsen se kurioV epi tw podi mou nun oun pote poihsw kagw emautw oikon (Gênesis 30, 30)


“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina