Gefunden 87 Ergebnisse für: Nwe

 • autai ai fulai uiwn nwe kata geneseiV autwn kata ta eqnh autwn apo toutwn diesparhsan nhsoi twn eqnwn epi thV ghV meta ton kataklusmon (Gênesis 10, 32)

 • kai egeneto anhr ek saraa ek thV fulhV tou dan kai onoma autw manwe kai h gunh autou steira kai ouk etikten (Juízes 13, 2)

 • kai edehqh manwe tou kuriou kai eipen en emoi kurie anqrwpoV tou qeou on apesteilaV proV hmaV elqetw dh proV hmaV kai fwtisatw hmaV ti poihswmen tw paidariw tw tiktomenw (Juízes 13, 8)

 • kai ephkousen o qeoV thV fwnhV manwe kai paregeneto o aggeloV tou qeou eti proV thn gunaika authV kaqhmenhV en tw agrw kai manwe o anhr authV ouk hn met' authV (Juízes 13, 9)

 • kai anesth manwe kai eporeuqh opisw thV gunaikoV autou proV ton andra kai eipen autw ei su ei o anhr o lalhsaV proV thn gunaika kai eipen o aggeloV egw (Juízes 13, 11)

 • kai eipen manwe nun dh elqontoV tou rhmatoV sou ti estai to krima tou paidariou kai ta erga autou (Juízes 13, 12)

 • kai eipen o aggeloV kuriou proV manwe apo pantwn wn eipa proV thn gunaika fulaxasqw (Juízes 13, 13)

 • kai eipen manwe proV ton aggelon kuriou biaswmeqa dh se kai poihsomen enwpion sou erifon aigwn (Juízes 13, 15)

 • kai eipen o aggeloV kuriou proV manwe ean biash me ou fagomai twn artwn sou kai ean poihshV olokautwma kuriw anoiseiV auto oti ouk egnw manwe oti aggeloV kuriou estin (Juízes 13, 16)

 • kai eipen manwe proV ton aggelon kuriou ti onoma soi ina otan elqh to rhma sou doxaswmen se (Juízes 13, 17)

 • kai elaben manwe ton erifon twn aigwn kai thn qusian kai anhnegken epi thn petran tw kuriw tw qaumasta poiounti kuriw kai manwe kai h gunh autou eqewroun (Juízes 13, 19)

 • kai egeneto en tw anabhnai thn floga epanwqen tou qusiasthriou eiV ton ouranon kai anebh o aggeloV kuriou en th flogi kai manwe kai h gunh autou eqewroun kai epeson epi proswpon autwn epi thn ghn (Juízes 13, 20)


“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina