Gefunden 2462 Ergebnisse für: Israhl

  • kai hkousa ton ariqmon twn esfragismenwn rmd ciliadeV esfragismenoi ek pashV fulhV uiwn israhl (Apocalipse 7, 4)

  • ecousan te teicoV mega kai uyhlon ecousan pulwnaV dwdeka kai epi toiV pulwsin aggelouV dwdeka kai onomata epigegrammena a estin twn dwdeka fulwn twn uiwn israhl (Apocalipse 21, 12)


“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina