Gefunden 10601 Ergebnisse für: Eiv

  • kai ou mh eiselqh eiV authn pan koinoun kai poioun bdelugma kai yeudoV ei mh oi gegrammenoi en tw bibliw thV zwhV tou arniou (Apocalipse 21, 27)

  • en mesw thV plateiaV authV kai tou potamou enteuqen kai enteuqen xulon zwhV poioun karpouV dwdeka kata mhna ena ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eiV qerapeian twn eqnwn (Apocalipse 22, 2)

  • kai nux ouk estai ekei kai creian ouk ecousin lucnou kai fwtoV hliou oti kurioV o qeoV fwtizei autouV kai basileusousin eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 22, 5)

  • makarioi oi poiounteV taV entolaV autou ina estai h exousia autwn epi to xulon thV zwhV kai toiV pulwsin eiselqwsin eiV thn polin (Apocalipse 22, 14)

  • exw de oi kuneV kai oi farmakoi kai oi pornoi kai oi foneiV kai oi eidwlolatrai kai paV o filwn kai poiwn yeudoV (Apocalipse 22, 15)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina