Gefunden 10601 Ergebnisse für: Eiv

 • kai epiasqh to qhrion kai meta toutou o yeudoprofhthV o poihsaV ta shmeia enwpion autou en oiV eplanhsen touV labontaV to caragma tou qhriou kai touV proskunountaV th eikoni autou zwnteV eblhqhsan oi duo eiV thn limnhn tou puroV thn kaiomenhn en tw qeiw (Apocalipse 19, 20)

 • kai ebalen auton eiV thn abusson kai ekleisen auton kai esfragisen epanw autou ina mh planhsh ta eqnh eti acri telesqh ta cilia eth kai meta tauta dei auton luqhnai mikron cronon (Apocalipse 20, 3)

 • makarioV kai agioV o ecwn meroV en th anastasei th prwth epi toutwn o qanatoV o deuteroV ouk ecei exousian all esontai iereiV tou qeou kai tou cristou kai basileusousin met autou cilia eth (Apocalipse 20, 6)

 • kai exeleusetai planhsai ta eqnh ta en taiV tessarsin gwniaiV thV ghV ton gwg kai ton magwg sunagagein autouV eiV polemon wn o ariqmoV wV h ammoV thV qalasshV (Apocalipse 20, 8)

 • kai o diaboloV o planwn autouV eblhqh eiV thn limnhn tou puroV kai qeiou opou to qhrion kai o yeudoprofhthV kai basanisqhsontai hmeraV kai nuktoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 20, 10)

 • kai o qanatoV kai o adhV eblhqhsan eiV thn limnhn tou puroV outoV estin o deuteroV qanatoV (Apocalipse 20, 14)

 • kai ei tiV ouc eureqh en th biblw thV zwhV gegrammenoV eblhqh eiV thn limnhn tou puroV (Apocalipse 20, 15)

 • kai hlqen proV me eiV twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV taV gemousaV twn epta plhgwn twn escatwn kai elalhsen met emou legwn deuro deixw soi thn numfhn tou arniou thn gunaika (Apocalipse 21, 9)

 • ap anatolhV pulwneV treiV apo borra pulwneV treiV apo notou pulwneV treiV apo dusmwn pulwneV treiV (Apocalipse 21, 13)

 • kai oi dwdeka pulwneV dwdeka margaritai ana eiV ekastoV twn pulwnwn hn ex enoV margaritou kai h plateia thV polewV crusion kaqaron wV ualoV diafanhV (Apocalipse 21, 21)

 • kai ta eqnh twn swzomenwn en tw fwti authV peripathsousin kai oi basileiV thV ghV ferousin thn doxan kai thn timhn autwn eiV authn (Apocalipse 21, 24)

 • kai oisousin thn doxan kai thn timhn twn eqnwn eiV authn (Apocalipse 21, 26)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina