Gefunden 95 Ergebnisse für: szolgája

 • Azután egész Izrael felsorakozott, a vének, az elöljárók, a bírák, mindannyian, az idegenek éppúgy, mint akik ott születtek, a láda két oldalán a Lévi törzsébõl való papok elõtt, akik az Úr szövetségének ládáját vitték, az egyik fele a Gerizim hegyén, a másik fele az Ebal hegyén, ahogyan Mózes, az Úr szolgája parancsolta, Izrael népét elõször megáldani. (Józsue könyve 8, 33)

 • Azt felelték Józsuénak: "Szolgáid egész pontosan hallották, mit rendelt az Úr, a te Istened szolgája, Mózes által: nektek adja az egész országot és kiirtja elõletek mind a lakóit. Ezért közeledéstekre nagy rettegés kerített hatalmába minket életünk miatt. (Józsue könyve 9, 24)

 • Józsue mind hatalmába ejtette ezeknek a királyoknak a városát, királyukkal egyetemben, kardélre hányta õket és betöltötte rajtuk az átkot, amint Mózes, az Isten szolgája parancsolta. (Józsue könyve 11, 12)

 • Mózes, az Úr szolgája és Izrael fiai legyõzték, és (országát) Mózes, az Úr szolgája Ruben és Gád fiainak, valamint Manassze törzse felének adta birtokul. (Józsue könyve 12, 6)

 • Manassze törzsének másik fele már megkapta örökségét Ruben és Gád fiaival - Mózes adta ki nekik a Jordánon túl, kelet felé Mózes, az Úr szolgája akkoriban nekik adta részül: (Józsue könyve 13, 8)

 • Amikor Júda fiai Gilgalban Józsue elé járultak, Káleb, a kenizita Jefunne fia így szólt hozzá: "Tudod, mit mondott rólam és rólad Mózes, az Úr szolgája Kádes-Barneában. (Józsue könyve 14, 6)

 • Negyvenesztendõs voltam, amikor Mózes, az Úr szolgája elõre küldött Kádes-Barneából ezt az országot kikémlelni, s én hírt vittem neki róla legjobb tudásom szerint. (Józsue könyve 14, 7)

 • Mert Lévi fiai nem kapnak részt közöttetek; az Úr papsága lesz az örökségük. Gád, Ruben és Manassze fél törzse pedig - õk már megkapták örökrészüket a Jordánon túl, keleten, Mózes, az Úr szolgája adta ki nekik." (Józsue könyve 18, 7)

 • és így szólt hozzájuk: "Mindent megtartottatok, amit Mózes, az Úr szolgája parancsolt nektek, mindig hallgattatok a szavamra, amikor csak parancsoltam valamit. (Józsue könyve 22, 2)

 • Az Úr, a ti Istenetek végre nyugalmat adott testvéreiteknek, amint megígérte nekik. Térjetek hát vissza sátraitokba, arra a földre, amelyet Mózes, az Úr szolgája adott nektek birtokul, a Jordánon túl. (Józsue könyve 22, 4)

 • Csak nagyon vigyázzatok, hogy azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeket Mózes, az Úr szolgája adott nektek, megtartsátok: szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, járjatok az õ útjain, tartsátok meg a parancsait, ragaszkodjatok hozzá, s szolgáljatok neki szívetek, lelketek mélyébõl." (Józsue könyve 22, 5)

 • Ezek után az események után meghalt Józsue, Nun fia, az Úr szolgája, 110 éves korában. (Józsue könyve 24, 29)


“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina