Gefunden 162 Ergebnisse für: trideset

 • Dužina svake zavjese bila je trideset lakata, a širina èetiri lakta. Tih jedanaest zavjesa bilo je iste mjere. (Knjiga Izlaska 36, 15)

 • Sve zlato što je utrošeno u radove oko Svetišta - zlato posveæeno prinosom - iznosilo je: dvadeset i devet talenata i sedam stotina trideset šekela u hramskim šekelima. (Knjiga Izlaska 38, 24)

 • A ona neka ostane još trideset i tri dana da se oèisti od svoje krvi; ne smije dirati ništa posveæeno niti dolaziti u Svetište dok se ne navrši vrijeme njezina èišæenja. (Levitski zakonik 12, 4)

 • a žensku procijeni trideset šekela. (Levitski zakonik 27, 4)

 • Popisanih od Manašeova plemena bilo je trideset i dvije tisuæe i dvjesta. (Knjiga Brojeva 1, 35)

 • Popisanih od Benjaminova plemena bilo je trideset i pet tisuæa i èetiri stotine. (Knjiga Brojeva 1, 37)

 • Njegova vojska broji trideset i dvije tisuæe i dvjesta popisanih. (Knjiga Brojeva 2, 21)

 • Njegova vojska broji trideset i pet tisuæa i èetiri stotine popisanih. (Knjiga Brojeva 2, 23)

 • od trideset godina naviše, sve do pedeset godina - sve koji mogu uæi u red da vrše službe u Šatoru sastanka. (Knjiga Brojeva 4, 3)

 • "Popiši i Geršonove sinove po njihovim porodicama i njihovim rodovima, od trideset godina naviše, sve do pedesete godine; (Knjiga Brojeva 4, 22)

 • Popiši ih od trideset godina naviše, sve do pedeset godina, koji mogu uæi u red da vrše službu u Šatoru sastanka. (Knjiga Brojeva 4, 30)

 • sve koji mogu uæi u red da vrše službu u Šatoru sastanka, od trideset godina naviše, sve do pedeset godina. (Knjiga Brojeva 4, 35)


“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina