Gefunden 298 Ergebnisse für: kæeri

 • Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego kæeri. Imena Selofhadovih kæeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. (Knjiga Brojeva 26, 33)

 • Ašerovoj kæeri bilo je ime Serah. (Knjiga Brojeva 26, 46)

 • Tada pristupiše kæeri Selofhada, sina Heferova, sina Gileadova, sina Makirova, sina Manašeova iz roda Josipova sina Manašea. A imena kæeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. (Knjiga Brojeva 27, 1)

 • "Selofhadove kæeri pravo kažu. Treba svakako da im dadneš posjed koji æe biti njihova baština meðu braæom njihova oca. Prenesi na njih baštinu njihova oca. (Knjiga Brojeva 27, 7)

 • Ne imadne li ni kæeri, predajte baštinu njegovoj braæi. (Knjiga Brojeva 27, 9)

 • Ovo nareðuje Jahve za Selofhadove kæeri: Neka se one udaju za onoga koji im se uèini dobar, samo neka se udaju u rod svoga oèinskoga plemena. (Knjiga Brojeva 36, 6)

 • Kako je Jahve Mojsiju naredio, tako su i uèinile kæeri Selofhadove: (Knjiga Brojeva 36, 10)

 • Mahla, Tirsa, Hogla, Milka i Noa, kæeri Selofhadove, udaše se za sinove svojih strièeva. (Knjiga Brojeva 36, 11)

 • Ne sklapaj ženidbe s njima, ne udavaj svoje kæeri za njihova sina niti ženi svoga sina njihovom kæeri; (Ponovljeni zakon 7, 3)

 • Veselite se tada pred Jahvom, Bogom svojim, vi, vaši sinovi i kæeri, vaše sluge i sluškinje i levit koji bude u vašim gradovima, jer on nema s vama udjela ni baštine. (Ponovljeni zakon 12, 12)

 • Nemoj onako postupati prema Jahvi, Bogu svome. TÓa Jahvi je zazorno i mrsko sve što su oni èinili svojim bogovima. Èak su svoje sinove i kæeri spaljivali u èast svojim bogovima. (Ponovljeni zakon 12, 31)

 • Stoga joj pripisuje svašta ružno i tvrdi: nisam u tvoje kæeri našao znakove djevièanstva. Ali evo djevièanskih znakova moje kæeri!' I neka razastru plahtu pred gradskim starješinama. (Ponovljeni zakon 22, 17)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina