23. Osam dana nakon svoga oèišæenja neka ih donese sveæeniku na ulaz u Šator sastanka pred Jahvu.
“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina