Encontrados 4 resultados para: zhthshV

  • kai nun salwmwn uie mou gnwqi ton qeon twn paterwn sou kai douleue autw en kardia teleia kai yuch qeloush oti pasaV kardiaV etazei kurioV kai pan enqumhma gignwskei ean zhthshV auton eureqhsetai soi kai ean kataleiyhV auton kataleiyei se eiV teloV (I Crônicas 28, 9)
  • ean gar thn sofian epikalesh kai th sunesei dwV fwnhn sou thn de aisqhsin zhthshV megalh th fwnh (Provérbios 2, 3)

  • kai ean zhthshV authn wV argurion kai wV qhsaurouV exereunhshV authn (Provérbios 2, 4)

  • kai su zhteiV seautw megala mh zhthshV oti idou egw epagw kaka epi pasan sarka legei kurioV kai dwsw thn yuchn sou eiV eurema en panti topw ou ean badishV ekei (Jeremias 51, 35)

“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina