Encontrados 64 resultados para: yalmoV

 • apebh de eiV paqoV mou h kiqara o de yalmoV mou eiV klauqmon emoi (Jó 30, 31)

 • yalmoV tw dauid opote apedidrasken apo proswpou abessalwm tou uiou autou (Salmos 3, 1)

 • eiV to teloV uper thV klhronomoushV yalmoV tw dauid (Salmos 5, 1)

 • eiV to teloV en umnoiV uper thV ogdohV yalmoV tw dauid (Salmos 6, 1)

 • yalmoV tw dauid on hsen tw kuriw uper twn logwn cousi uiou iemeni (Salmos 7, 1)

 • eiV to teloV uper twn lhnwn yalmoV tw dauid (Salmos 8, 1)

 • eiV to teloV uper twn krufiwn tou uiou yalmoV tw dauid (Salmos 9, 1)

 • eiV to teloV yalmoV tw dauid epi tw kuriw pepoiqa paV ereite th yuch mou metanasteuou epi ta orh wV strouqion (Salmos 10, 1)

 • eiV to teloV uper thV ogdohV yalmoV tw dauid (Salmos 11, 1)

 • eiV to teloV yalmoV tw dauid (Salmos 12, 1)

 • eiV to teloV yalmoV tw dauid eipen afrwn en kardia autou ouk estin qeoV diefqeiran kai ebdelucqhsan en epithdeumasin ouk estin poiwn crhstothta ouk estin ewV enoV (Salmos 13, 1)

 • yalmoV tw dauid kurie tiV paroikhsei en tw skhnwmati sou kai tiV kataskhnwsei en tw orei tw agiw sou (Salmos 14, 1)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina