Encontrados 46 resultados para: spermati

 • egw idou anisthmi thn diaqhkhn mou umin kai tw spermati umwn meq' umaV (Gênesis 9, 9)
 • kai wfqh kurioV tw abram kai eipen autw tw spermati sou dwsw thn ghn tauthn kai wkodomhsen ekei abram qusiasthrion kuriw tw ofqenti autw (Gênesis 12, 7)

 • oti pasan thn ghn hn su oraV soi dwsw authn kai tw spermati sou ewV tou aiwnoV (Gênesis 13, 15)

 • en th hmera ekeinh dieqeto kurioV tw abram diaqhkhn legwn tw spermati sou dwsw thn ghn tauthn apo tou potamou aiguptou ewV tou potamou tou megalou potamou eufratou (Gênesis 15, 18)

 • kai dwsw soi kai tw spermati sou meta se thn ghn hn paroikeiV pasan thn ghn canaan eiV katascesin aiwnion kai esomai autoiV qeoV (Gênesis 17, 8)

 • eipen de o qeoV tw abraam nai idou sarra h gunh sou texetai soi uion kai kaleseiV to onoma autou isaak kai sthsw thn diaqhkhn mou proV auton eiV diaqhkhn aiwnion kai tw spermati autou met' auton (Gênesis 17, 19)

 • kai eneuloghqhsontai en tw spermati sou panta ta eqnh thV ghV anq' wn uphkousaV thV emhV fwnhV (Gênesis 22, 18)
 • kurioV o qeoV tou ouranou kai o qeoV thV ghV oV elaben me ek tou oikou tou patroV mou kai ek thV ghV hV egenhqhn oV elalhsen moi kai wmosen moi legwn soi dwsw thn ghn tauthn kai tw spermati sou autoV apostelei ton aggelon autou emprosqen sou kai lhmyh gunaika tw uiw mou isaak ekeiqen (Gênesis 24, 7)

 • kai paroikei en th gh tauth kai esomai meta sou kai euloghsw se soi gar kai tw spermati sou dwsw pasan thn ghn tauthn kai sthsw ton orkon mou on wmosa abraam tw patri sou (Gênesis 26, 3)

 • kai plhqunw to sperma sou wV touV asteraV tou ouranou kai dwsw tw spermati sou pasan thn ghn tauthn kai eneuloghqhsontai en tw spermati sou panta ta eqnh thV ghV (Gênesis 26, 4)

 • kai dwh soi thn eulogian abraam tou patroV mou soi kai tw spermati sou meta se klhronomhsai thn ghn thV paroikhsewV sou hn edwken o qeoV tw abraam (Gênesis 28, 4)

 • o de kurioV epesthrikto ep' authV kai eipen egw kurioV o qeoV abraam tou patroV sou kai o qeoV isaak mh fobou h gh ef' hV su kaqeudeiV ep' authV soi dwsw authn kai tw spermati sou (Gênesis 28, 13)
“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina