Encontrados 6 resultados para: sfagia

  • kai moscon h probaton wtotmhton h kolobokerkon sfagia poihseiV auta seautw eiV de euchn sou ou decqhsetai (Levítico 22, 23)
  • opwV sfaxhV sfagia oxunou opwV genh eiV stilbwsin etoimh eiV paralusin sfaze exoudenei apwqou pan xulon (Ezequiel 21, 15)

  • opwV qrausqh h kardia kai plhqunqwsin oi asqenounteV epi pasan pulhn autwn paradedontai eiV sfagia romfaiaV eu gegonen eiV sfaghn eu gegonen eiV stilbwsin (Ezequiel 21, 20)

  • kai su uie anqrwpou profhteuson kai ereiV tade legei kurioV proV touV uiouV ammwn kai proV ton oneidismon autwn kai ereiV romfaia romfaia espasmenh eiV sfagia kai espasmenh eiV sunteleian egeirou opwV stilbhV (Ezequiel 21, 33)

  • mh sfagia kai qusiaV proshnegkate moi en th erhmw tessarakonta eth oikoV israhl (Amós 5, 25)

  • estreyen de o qeoV kai paredwken autouV latreuein th stratia tou ouranou kaqwV gegraptai en biblw twn profhtwn mh sfagia kai qusiaV proshnegkate moi eth tessarakonta en th erhmw oikoV israhl (Atos dos Apóstolos 7, 42)

“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina