Encontrados 23 resultados para: prwtoiV

 • kai epoihsen taV duo paidiskaV kai touV uiouV autwn en prwtoiV kai leian kai ta paidia authV opisw kai rachl kai iwshf escatouV (Gênesis 33, 2)
 • anaggellwn anaggeleiV peri autou ai ceireV sou esontai ep' auton en prwtoiV apokteinai auton kai ai ceireV pantoV tou laou ep' escatw (Deuteronômio 13, 10)

 • kai h ceir twn marturwn estai ep' autw en prwtoiV qanatwsai auton kai h ceir pantoV tou laou ep' escatwn kai exareiV ton ponhron ex umwn autwn (Deuteronômio 17, 7)

 • sunhlqosan epi to auto ekpolemhsai ihsoun kai israhl ama panteV [2a] tote wkodomhsen ihsouV qusiasthrion kuriw tw qew israhl en orei gaibal [2b] kaqoti eneteilato mwushV o qerapwn kuriou toiV uioiV israhl kaqa gegraptai en tw nomw mwush qusiasthrion liqwn oloklhrwn ef' ouV ouk epeblhqh sidhroV kai anebibasen ekei olokautwmata kuriw kai qusian swthriou [2c] kai egrayen ihsouV epi twn liqwn to deuteronomion nomon mwush on egrayen enwpion uiwn israhl [2d] kai paV israhl kai oi presbuteroi autwn kai oi dikastai kai oi grammateiV autwn pareporeuonto enqen kai enqen thV kibwtou apenanti kai oi iereiV kai oi leuitai hran thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai o proshlutoV kai o autocqwn oi hsan hmisu plhsion orouV garizin kai oi hsan hmisu plhsion orouV gaibal kaqoti eneteilato mwushV o qerapwn kuriou euloghsai ton laon en prwtoiV [2e] kai meta tauta outwV anegnw ihsouV panta ta rhmata tou nomou toutou taV eulogiaV kai taV kataraV kata panta ta gegrammena en tw nomw mwush [2f] ouk hn rhma apo pantwn wn eneteilato mwushV tw ihsoi o ouk anegnw ihsouV eiV ta wta pashV ekklhsiaV uiwn israhl toiV andrasin kai taiV gunaixin kai toiV paidioiV kai toiV proshlutoiV toiV prosporeuomenoiV tw israhl (Josué 9, 2)

 • kai elaben samouhl ton saoul kai to paidarion autou kai eishgagen autouV eiV to kataluma kai eqeto autoiV topon en prwtoiV twn keklhmenwn wsei ebdomhkonta andrwn (I Samuel 9, 22)

 • kai eipen legousa logon elalhsan en prwtoiV legonteV hrwthmenoV hrwthqh en th abel kai en dan ei exelipon a eqento oi pistoi tou israhl erwtwnteV eperwthsousin en abel kai outwV ei exelipon (II Samuel 20, 18)

 • kai edwken autouV en ceiri twn gabawnitwn kai exhliasan autouV en tw orei enanti kuriou kai epesan oi epta autoi epi to auto kai autoi de eqanatwqhsan en hmeraiV qerismou en prwtoiV en arch qerismou kriqwn (II Samuel 21, 9)
 • kai wkodomhsen ekei dauid qusiasthrion kuriw kai anhnegken olokautwseiV kai eirhnikaV kai proseqhken salwmwn epi to qusiasthrion ep' escatw oti mikron hn en prwtoiV kai ephkousen kurioV th gh kai sunesceqh h qrausiV epanwqen israhl . (II Samuel 24, 25)

 • kai edwken o basileuV ton banaiou uion iwdae ant' autou epi thn strathgian kai h basileia katwrqouto en ierousalhm kai ton sadwk ton ierea edwken o basileuV eiV ierea prwton anti abiaqar [35a] kai edwken kurioV fronhsin tw salwmwn kai sofian pollhn sfodra kai platoV kardiaV wV h ammoV h para thn qalassan [35b] kai eplhqunqh h fronhsiV salwmwn sfodra uper thn fronhsin pantwn arcaiwn uiwn kai uper pantaV fronimouV aiguptou [35c] kai elaben thn qugatera faraw kai eishgagen authn eiV thn polin dauid ewV suntelesai auton ton oikon autou kai ton oikon kuriou en prwtoiV kai to teicoV ierousalhm kukloqen en epta etesin epoihsen kai sunetelesen [35d] kai hn tw salwmwn ebdomhkonta ciliadeV aironteV arsin kai ogdohkonta ciliadeV latomwn en tw orei [35e] kai epoihsen salwmwn thn qalassan kai ta uposthrigmata kai touV louthraV touV megalouV kai touV stulouV kai thn krhnhn thV aulhV kai thn qalassan thn calkhn [35f] kai wkodomhsen thn akran kai taV epalxeiV authV kai diekoyen thn polin dauid outwV qugathr faraw anebainen ek thV polewV dauid eiV ton oikon authV on wkodomhsen auth tote wkodomhsen thn akran [35g] kai salwmwn aneferen treiV en tw eniautw olokautwseiV kai eirhnikaV epi to qusiasthrion o wkodomhsen tw kuriw kai equmia enwpion kuriou kai sunetelesen ton oikon [35h] kai outoi oi arconteV oi kaqestamenoi epi ta erga tou salwmwn treiV ciliadeV kai exakosioi epistatai tou laou twn poiountwn ta erga [35i] kai wkodomhsen thn assour kai thn magdw kai thn gazer kai thn baiqwrwn thn epanw kai ta baalaq [35k] plhn meta to oikodomhsai auton ton oikon tou kuriou kai to teicoV ierousalhm kuklw meta tauta wkodomhsen taV poleiV tautaV [35l] kai en tw eti dauid zhn eneteilato tw salwmwn legwn idou meta sou semei uioV ghra uioV spermatoV tou iemini ek cebrwn [35m] outoV kathrasato me kataran odunhran en h hmera eporeuomhn eiV parembolaV [35n] kai autoV katebainen eiV apanthn moi epi ton iordanhn kai wmosa autw kata tou kuriou legwn ei qanatwqhsetai en romfaia [35o] kai nun mh aqwwshV auton oti anhr fronimoV su kai gnwsh a poihseiV autw kai kataxeiV thn polian autou en aimati eiV adou (I Reis 2, 35)

 • kai eipen proV authn hliou qarsei eiselqe kai poihson kata to rhma sou alla poihson emoi ekeiqen egkrufian mikron en prwtoiV kai exoiseiV moi sauth de kai toiV teknoiV sou poihseiV ep' escatou (I Reis 17, 13)

 • kai eipen toiV aggeloiV uiou ader legete tw kuriw umwn panta osa apestalkaV proV ton doulon sou en prwtoiV poihsw to de rhma touto ou dunhsomai poihsai kai aphran oi andreV kai epestreyan autw logon (I Reis 21, 9)

 • kai exhlqon paidaria arcontwn twn cwrwn en prwtoiV kai apostellousin kai apaggellousin tw basilei suriaV legonteV andreV exelhluqasin ek samareiaV (I Reis 21, 17)
“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina