Encontrados 123 resultados para: mhpote

 • kai eipen o qeoV idou adam gegonen wV eiV ex hmwn tou ginwskein kalon kai ponhron kai nun mhpote ekteinh thn ceira kai labh tou xulou thV zwhV kai fagh kai zhsetai eiV ton aiwna (Gênesis 3, 22)
 • kai egeneto hnika exhgagon autouV exw kai eipan swzwn swze thn seautou yuchn mh peribleyhV eiV ta opisw mhde sthV en pash th pericwrw eiV to oroV swzou mhpote sumparalhmfqhV (Gênesis 19, 17)

 • eipen de abraam peri sarraV thV gunaikoV autou oti adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV thV polewV di' authn apesteilen de abimelec basileuV gerarwn kai elaben thn sarran (Gênesis 20, 2)

 • eipen de proV auton o paiV mhpote ou bouletai h gunh poreuqhnai met' emou opisw eiV thn ghn tauthn apostreyw ton uion sou eiV thn ghn oqen exhlqeV ekeiqen (Gênesis 24, 5)

 • eipa de tw kuriw mou mhpote ou poreusetai h gunh met' emou (Gênesis 24, 39)

 • ephrwthsan de oi andreV tou topou peri rebekkaV thV gunaikoV autou kai eipen adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV tou topou peri rebekkaV oti wraia th oyei hn (Gênesis 26, 7)

 • ekalesen de abimelec ton isaak kai eipen autw ara ge gunh sou estin ti oti eipaV adelfh mou estin eipen de autw isaak eipa gar mhpote apoqanw di' authn (Gênesis 26, 9)
 • mhpote yhlafhsh me o pathr mou kai esomai enantion autou wV katafronwn kai epaxw ep' emauton kataran kai ouk eulogian (Gênesis 27, 12)

 • kai thn orghn tou adelfou sou apo sou kai epilaqhtai a pepoihkaV autw kai aposteilasa metapemyomai se ekeiqen mhpote ateknwqw apo twn duo umwn en hmera mia (Gênesis 27, 45)

 • hlqen de o qeoV proV laban ton suron kaq' upnon thn nukta kai eipen autw fulaxai seauton mhpote lalhshV meta iakwb ponhra (Gênesis 31, 24)

 • kai nun iscuei h ceir mou kakopoihsai se o de qeoV tou patroV sou ecqeV eipen proV me legwn fulaxai seauton mhpote lalhshV meta iakwb ponhra (Gênesis 31, 29)

 • apokriqeiV de iakwb eipen tw laban eipa gar mhpote afelhV taV qugateraV sou ap' emou kai panta ta ema (Gênesis 31, 31)
“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina