Encontrados 52 resultados para: menei

 • kai oyetai o iereuV thn afhn th hmera th ebdomh kai idou h afh menei enantion autou ou metepesen h afh en tw dermati kai aforiei auton o iereuV epta hmeraV to deuteron (Levítico 13, 5)
 • ean de perielwn perielh o anhr authV h an hmera akoush panta osa ean exelqh ek twn ceilewn authV kata taV eucaV authV kai kata touV orismouV touV kata thV yuchV authV ou menei auth o anhr authV perieilen kai kurioV kaqarisei authn (Números 30, 13)

 • h de alhqeia menei kai iscuei eiV ton aiwna kai zh kai kratei eiV ton aiwna tou aiwnoV (Esdras 4, 38)

 • katatetaktai de eiV sita guyin oiden de en eautw oti menei eiV ptwma hmera de auton skoteinh strobhsei (Jó 15, 23)

 • kai o kurioV eiV ton aiwna menei htoimasen en krisei ton qronon autou (Salmos 9, 8)

 • h de boulh tou kuriou eiV ton aiwna menei logismoi thV kardiaV autou eiV genean kai genean (Salmos 32, 11)

 • to sperma autou eiV ton aiwna menei kai o qronoV autou wV o hlioV enantion mou (Salmos 88, 37)
 • exomologhsiV kai megaloprepeia to ergon autou kai h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV (Salmos 110, 3)

 • arch sofiaV foboV kuriou sunesiV agaqh pasi toiV poiousin authn h ainesiV autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV (Salmos 110, 10)

 • doxa kai ploutoV en tw oikw autou kai h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV (Salmos 111, 3)

 • eskorpisen edwken toiV penhsin h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV to keraV autou uywqhsetai en doxh (Salmos 111, 9)

 • oti ekrataiwqh to eleoV autou ef' hmaV kai h alhqeia tou kuriou menei eiV ton aiwna (Salmos 116, 2)
“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina