Encontrados 51 resultados para: legein

 • kai hrxato twbiaV legein euloghtoV ei o qeoV twn paterwn hmwn kai euloghton to onoma sou to agion kai endoxon eiV touV aiwnaV euloghsatwsan se oi ouranoi kai pasai ai ktiseiV sou (Tobias 8, 5)
 • ei de mh tiV estin o famenoV yeudh me legein kai qhsei eiV ouden ta rhmata mou (Jó 24, 25)

 • en tw kataqlasai ta osta mou wneidisan me oi qlibonteV me en tw legein autouV moi kaq' ekasthn hmeran pou estin o qeoV sou (Salmos 41, 11)

 • kai ton euergethn thV polewV kai ton khdemona twn omoeqnwn kai zhlwthn twn nomwn epiboulon twn pragmatwn etolma legein (II Macabeus 4, 2)

 • elalhsa egw en kardia mou tw legein egw idou emegalunqhn kai proseqhka sofian epi pasin oi egenonto emprosqen mou en ierousalhm kai kardia mou eiden polla sofian kai gnwsin (Eclesiastes 1, 16)

 • kai eipaV aqwoV eimi alla apostrafhtw o qumoV autou ap' emou idou egw krinomai proV se en tw legein se ouc hmarton (Jeremias 2, 35)

 • en tw legein me tw anomw qanatw qanatwqhsh kai ou diesteilw autw oude elalhsaV tou diasteilasqai tw anomw apostreyai apo twn odwn autou tou zhsai auton o anomoV ekeinoV th adikia autou apoqaneitai kai to aima autou ek ceiroV sou ekzhthsw (Ezequiel 3, 18)
 • kai estai h gh aiguptou apwleia kai erhmoV kai gnwsontai oti egw eimi kurioV anti tou legein se oi potamoi emoi eisin kai egw epoihsa autouV (Ezequiel 29, 9)

 • prosagonteV proV to qusiasthrion mou artouV hlisghmenouV kai eipate en tini hlisghsamen autouV en tw legein umaV trapeza kuriou exoudenwmenh estin kai ta epitiqemena brwmata exoudenwmena (Malaquias 1, 7)

 • umeiV de bebhloute auto en tw legein umaV trapeza kuriou hlisghmenh estin kai ta epitiqemena exoudenwntai brwmata autou (Malaquias 1, 12)

 • oi paroxunonteV ton qeon en toiV logoiV umwn kai eipate en tini parwxunamen auton en tw legein umaV paV poiwn ponhron kalon enwpion kuriou kai en autoiV autoV eudokhsen kai pou estin o qeoV thV dikaiosunhV (Malaquias 2, 17)

 • kai mh doxhte legein en eautoiV patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeoV ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam (São Mateus 3, 9)
“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina