Encontrados 66 resultados para: kaqoti

 • mh poihsein meq' hmwn kakon kaqoti hmeiV se ouk ebdeluxameqa kai on tropon ecrhsameqa soi kalwV kai exapesteilamen se met' eirhnhV kai nun su euloghtoV upo kuriou (Gênesis 26, 29)
 • plhqunate thn fernhn sfodra kai dwsw kaqoti an eiphte moi kai dwsete moi thn paida tauthn eiV gunaika (Gênesis 34, 12)

 • kaqoti de autouV etapeinoun tosoutw pleiouV eginonto kai iscuon sfodra sfodra kai ebdelussonto oi aiguptioi apo twn uiwn israhl (Êxodo 1, 12)

 • efobhqhsan de ai maiai ton qeon kai ouk epoihsan kaqoti sunetaxen autaiV o basileuV aiguptou kai ezwogonoun ta arsena (Êxodo 1, 17)

 • kai eipen proV autouV estw outwV kurioV meq' umwn kaqoti apostellw umaV mh kai thn aposkeuhn umwn idete oti ponhria prokeitai umin (Êxodo 10, 10)

 • ean de eiselqhte eiV thn ghn hn an dw kurioV umin kaqoti elalhsen fulaxesqe thn latreian tauthn (Êxodo 12, 25)

 • ean de macwntai duo andreV kai pataxwsin gunaika en gastri ecousan kai exelqh to paidion authV mh exeikonismenon epizhmion zhmiwqhsetai kaqoti an epibalh o anhr thV gunaikoV dwsei meta axiwmatoV (Êxodo 21, 22)
 • kai elaxeusen duo plakaV liqinaV kaqaper kai ai prwtai kai orqrisaV mwushV anebh eiV to oroV to sina kaqoti sunetaxen autw kurioV kai elaben mwushV taV duo plakaV taV liqinaV (Êxodo 34, 4)

 • kai poihsei mian twn trugonwn h apo twn neosswn twn peristerwn kaqoti euren autou h ceir (Levítico 14, 30)

 • suntrimma anti suntrimmatoV ofqalmon anti ofqalmou odonta anti odontoV kaqoti an dw mwmon tw anqrwpw outwV doqhsetai autw (Levítico 24, 20)

 • kaqoti an pleion twn etwn plhqunh thn egkthsin autou kai kaqoti an elatton twn etwn elattonwsh thn kthsin autou oti ariqmon genhmatwn autou outwV apodwsetai soi (Levítico 25, 16)

 • kai timhsetai auto o iereuV ana meson kalou kai ana meson ponhrou kai kaqoti an timhsetai o iereuV outwV sthsetai (Levítico 27, 12)
“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina