Encontrados 28087 resultados para: kai

 • kai oisousin thn doxan kai thn timhn twn eqnwn eiV authn (Apocalipse 21, 26)
 • kai ou mh eiselqh eiV authn pan koinoun kai poioun bdelugma kai yeudoV ei mh oi gegrammenoi en tw bibliw thV zwhV tou arniou (Apocalipse 21, 27)

 • kai edeixen moi kaqaron potamon udatoV zwhV lampron wV krustallon ekporeuomenon ek tou qronou tou qeou kai tou arniou (Apocalipse 22, 1)

 • en mesw thV plateiaV authV kai tou potamou enteuqen kai enteuqen xulon zwhV poioun karpouV dwdeka kata mhna ena ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eiV qerapeian twn eqnwn (Apocalipse 22, 2)

 • kai pan katanaqema ouk estai eti kai o qronoV tou qeou kai tou arniou en auth estai kai oi douloi autou latreusousin autw (Apocalipse 22, 3)

 • kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn (Apocalipse 22, 4)

 • kai nux ouk estai ekei kai creian ouk ecousin lucnou kai fwtoV hliou oti kurioV o qeoV fwtizei autouV kai basileusousin eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 22, 5)
 • kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi kai kurioV o qeoV twn agiwn profhtwn apesteilen ton aggelon autou deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei (Apocalipse 22, 6)

 • kai egw iwannhV o blepwn tauta kai akouwn kai ote hkousa kai ebleya epesa proskunhsai emprosqen twn podwn tou aggelou tou deiknuontoV moi tauta (Apocalipse 22, 8)

 • kai legei moi ora mh sundouloV sou gar eimi kai twn adelfwn sou twn profhtwn kai twn thrountwn touV logouV tou bibliou toutou tw qew proskunhson (Apocalipse 22, 9)

 • kai legei moi mh sfragishV touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou oti o kairoV egguV estin (Apocalipse 22, 10)

 • o adikwn adikhsatw eti kai o rupwn rupwsatw eti kai o dikaioV dikaiwqhtw eti kai o agioV agiasqhtw eti (Apocalipse 22, 11)
“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina