Encontrados 250 resultados para: iereuV

 • kai melcisedek basileuV salhm exhnegken artouV kai oinon hn de iereuV tou qeou tou uyistou (Gênesis 14, 18)
 • hkousen de ioqor o iereuV madiam o gambroV mwush panta osa epoihsen kurioV israhl tw eautou law exhgagen gar kurioV ton israhl ex aiguptou (Êxodo 18, 1)

 • epta hmeraV endusetai auta o iereuV o ant' autou twn uiwn autou oV eiseleusetai eiV thn skhnhn tou marturiou leitourgein en toiV agioiV (Êxodo 29, 30)

 • kai ta egkoilia kai touV podaV plunousin udati kai prosoisei o iereuV ta panta kai epiqhsei epi to qusiasthrion karpwma estin qusia osmh euwdiaV tw kuriw (Levítico 1, 13)

 • kai prosoisei auto o iereuV proV to qusiasthrion kai apoknisei thn kefalhn kai epiqhsei o iereuV epi to qusiasthrion kai straggiei to aima proV thn basin tou qusiasthriou (Levítico 1, 15)

 • kai ekklasei auto ek twn pterugwn kai ou dielei kai epiqhsei auto o iereuV epi to qusiasthrion epi ta xula ta epi tou puroV karpwma estin qusia osmh euwdiaV tw kuriw (Levítico 1, 17)

 • kai oisei proV touV uiouV aarwn touV iereiV kai draxamenoV ap' authV plhrh thn draka apo thV semidalewV sun tw elaiw kai panta ton libanon authV kai epiqhsei o iereuV to mnhmosunon authV epi to qusiasthrion qusia osmh euwdiaV tw kuriw (Levítico 2, 2)
 • afelei o iereuV apo thV qusiaV to mnhmosunon authV kai epiqhsei o iereuV epi to qusiasthrion karpwma osmh euwdiaV kuriw (Levítico 2, 9)

 • kai anoisei o iereuV to mnhmosunon authV apo twn cidrwn sun tw elaiw kai panta ton libanon authV karpwma estin kuriw (Levítico 2, 16)

 • anoisei o iereuV epi to qusiasthrion osmh euwdiaV karpwma kuriw (Levítico 3, 11)

 • kai anoisei o iereuV epi to qusiasthrion karpwma osmh euwdiaV tw kuriw pan to stear tw kuriw (Levítico 3, 16)

 • kai labwn o iereuV o cristoV o teteleiwmenoV taV ceiraV apo tou aimatoV tou moscou kai eisoisei auto epi thn skhnhn tou marturiou (Levítico 4, 5)
“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina