Encontrados 97 resultados para: hsau

 • rebekka de hkousen lalountoV isaak proV hsau ton uion autou eporeuqh de hsau eiV to pedion qhreusai qhran tw patri autou (Gênesis 27, 5)

 • rebekka de eipen proV iakwb ton uion authV ton elassw ide egw hkousa tou patroV sou lalountoV proV hsau ton adelfon sou legontoV (Gênesis 27, 6)

 • eipen de iakwb proV rebekkan thn mhtera autou estin hsau o adelfoV mou anhr dasuV egw de anhr leioV (Gênesis 27, 11)

 • kai labousa rebekka thn stolhn hsau tou uiou authV tou presbuterou thn kalhn h hn par' auth en tw oikw enedusen iakwb ton uion authV ton newteron (Gênesis 27, 15)

 • kai eipen iakwb tw patri autou egw hsau o prwtotokoV sou epoihsa kaqa elalhsaV moi anastaV kaqison kai fage thV qhraV mou opwV euloghsh me h yuch sou (Gênesis 27, 19)

 • eipen de isaak tw iakwb eggison moi kai yhlafhsw se teknon ei su ei o uioV mou hsau h ou (Gênesis 27, 21)

 • hggisen de iakwb proV isaak ton patera autou kai eyhlafhsen auton kai eipen h men fwnh fwnh iakwb ai de ceireV ceireV hsau (Gênesis 27, 22)

 • kai ouk epegnw auton hsan gar ai ceireV autou wV ai ceireV hsau tou adelfou autou daseiai kai huloghsen auton (Gênesis 27, 23)

 • kai eipen su ei o uioV mou hsau o de eipen egw (Gênesis 27, 24)

 • kai egeneto meta to pausasqai isaak eulogounta iakwb ton uion autou kai egeneto wV exhlqen iakwb apo proswpou isaak tou patroV autou kai hsau o adelfoV autou hlqen apo thV qhraV (Gênesis 27, 30)

 • kai eipen autw isaak o pathr autou tiV ei su o de eipen egw eimi o uioV sou o prwtotokoV hsau (Gênesis 27, 32)

 • egeneto de hnika hkousen hsau ta rhmata isaak tou patroV autou anebohsen fwnhn megalhn kai pikran sfodra kai eipen euloghson dh kame pater (Gênesis 27, 34)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina