Encontrados 97 resultados para: hsau

 • exhlqen de o uioV o prwtotokoV purrakhV oloV wsei dora dasuV epwnomasen de to onoma autou hsau (Gênesis 25, 25)

 • kai meta touto exhlqen o adelfoV autou kai h ceir autou epeilhmmenh thV pternhV hsau kai ekalesen to onoma autou iakwb isaak de hn etwn exhkonta ote eteken autouV rebekka (Gênesis 25, 26)

 • huxhqhsan de oi neaniskoi kai hn hsau anqrwpoV eidwV kunhgein agroikoV iakwb de hn anqrwpoV aplastoV oikwn oikian (Gênesis 25, 27)

 • hgaphsen de isaak ton hsau oti h qhra autou brwsiV autw rebekka de hgapa ton iakwb (Gênesis 25, 28)

 • hyhsen de iakwb eyema hlqen de hsau ek tou pediou ekleipwn (Gênesis 25, 29)

 • kai eipen hsau tw iakwb geuson me apo tou eyematoV tou purrou toutou oti ekleipw dia touto eklhqh to onoma autou edwm (Gênesis 25, 30)

 • eipen de iakwb tw hsau apodou moi shmeron ta prwtotokia sou emoi (Gênesis 25, 31)

 • eipen de hsau idou egw poreuomai teleutan kai ina ti moi tauta ta prwtotokia (Gênesis 25, 32)

 • kai eipen autw iakwb omoson moi shmeron kai wmosen autw apedoto de hsau ta prwtotokia tw iakwb (Gênesis 25, 33)

 • iakwb de edwken tw hsau arton kai eyema fakou kai efagen kai epien kai anastaV wceto kai efaulisen hsau ta prwtotokia (Gênesis 25, 34)

 • hn de hsau etwn tessarakonta kai elaben gunaika ioudin thn qugatera behr tou cettaiou kai thn basemmaq qugatera ailwn tou euaiou (Gênesis 26, 34)

 • egeneto de meta to ghrasai isaak kai hmblunqhsan oi ofqalmoi autou tou oran kai ekalesen hsau ton uion autou ton presbuteron kai eipen autw uie mou kai eipen idou egw (Gênesis 27, 1)


“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina