Encontrados 32 resultados para: genhqhtw

 • kai eipen o qeoV genhqhtw fwV kai egeneto fwV (Gênesis 1, 3)

 • kai eipen o qeoV genhqhtw sterewma en mesw tou udatoV kai estw diacwrizon ana meson udatoV kai udatoV kai egeneto outwV (Gênesis 1, 6)

 • platunai o qeoV tw iafeq kai katoikhsatw en toiV oikoiV tou shm kai genhqhtw canaan paiV autwn (Gênesis 9, 27)

 • kai genhqhtw dan ofiV ef' odou egkaqhmenoV epi tribou daknwn pternan ippou kai peseitai o ippeuV eiV ta opisw (Gênesis 49, 17)

 • kai genhqhtw koniortoV epi pasan thn ghn aiguptou kai estai epi touV anqrwpouV kai epi ta tetrapoda elkh fluktideV anazeousai en te toiV anqrwpoiV kai en toiV tetraposin kai en pash gh aiguptou (Êxodo 9, 9)

 • eipen de kurioV proV mwushn ekteinon thn ceira sou eiV ton ouranon kai genhqhtw skotoV epi ghn aiguptou yhlafhton skotoV (Êxodo 10, 21)

 • kai eipen gedewn proV ton qeon mh orgisqhtw o qumoV sou en emoi kai lalhsw eti apax kai peirasw eti apax en tw pokw kai genhqhtw xhrasia epi ton pokon monon epi de pasan thn ghn genhqhtw drosoV (Juízes 6, 39)

 • kai egeneto en tw diabhnai autouV kai hliou eipen proV elisaie aithsai ti poihsw soi prin h analhmfqhnai me apo sou kai eipen elisaie genhqhtw dh dipla en pneumati sou ep' eme (II Reis 2, 9)

 • kai eipen dauid proV ton qeon ouk egw eipa tou ariqmhsai en tw law kai egw eimi o amartwn kakopoiwn ekakopoihsa kai tauta ta probata ti epoihsan kurie o qeoV genhqhtw h ceir sou en emoi kai en tw oikw tou patroV mou kai mh en tw law sou eiV apwleian kurie (I Crônicas 21, 17)

 • kai eipen o basileuV genhqhtw glwssokomon kai teqhtw en pulh oikou kuriou exw (II Crônicas 24, 8)

 • kai nun diaqwmeqa diaqhkhn tw qew hmwn ekbalein pasaV taV gunaikaV kai ta genomena ex autwn wV an boulh anasthqi kai foberison autouV en entolaiV qeou hmwn kai wV o nomoV genhqhtw (Neemias 10, 3)

 • alala genhqhtw ta ceilh ta dolia ta lalounta kata tou dikaiou anomian en uperhfania kai exoudenwsei (Salmos 30, 19)


“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina