Encontrados 11 resultados para: espera

 • kai ekalesen o qeoV to fwV hmeran kai to skotoV ekalesen nukta kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera mia (Gênesis 1, 5)

 • kai ekalesen o qeoV to sterewma ouranon kai eiden o qeoV oti kalon kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera deutera (Gênesis 1, 8)

 • kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera trith (Gênesis 1, 13)

 • kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera tetarth (Gênesis 1, 19)

 • kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera pempth (Gênesis 1, 23)

 • kai eiden o qeoV ta panta osa epoihsen kai idou kala lian kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera ekth (Gênesis 1, 31)

 • kai egeneto espera kai labwn laban leian thn qugatera autou eishgagen authn proV iakwb kai eishlqen proV authn iakwb (Gênesis 29, 23)

 • egeneto de espera kai anebh ortugomhtra kai ekaluyen thn parembolhn to prwi egeneto katapauomenhV thV drosou kuklw thV parembolhV (Êxodo 16, 13)

 • to prwi ereiV pwV an genoito espera kai to esperaV ereiV pwV an genoito prwi apo tou fobou thV kardiaV sou a fobhqhsh kai apo twn oramatwn twn ofqalmwn sou wn oyh (Deuteronômio 28, 67)

 • ean koimhqw legw pote hmera wV d' an anastw palin pote espera plhrhV de ginomai odunwn apo esperaV ewV prwi (Jó 7, 4)

 • kai epebalon autoiV taV ceiraV kai eqento eiV thrhsin eiV thn aurion hn gar espera hdh (Atos dos Apóstolos 4, 3)


“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina