Encontrados 55 resultados para: elpiV

 • kai hsan oi logoi iwsia kai h elpiV autou gegrammena en nomw kuriou (II Crônicas 35, 26)
 • kai fwnhsaV ieconiaV iehlou twn uiwn israhl eipen esdra hmeiV hmartomen eiV ton kurion kai sunwkisamen gunaikaV allogeneiV ek twn eqnwn thV ghV kai nun estin elpiV tw israhl (Esdras 8, 89)

 • oti ouk aposthsetai h elpiV sou apo kardiaV anqrwpwn mnhmoneuontwn iscun qeou ewV aiwnoV (Judite 13, 19)

 • poteron ouc o foboV sou estin en afrosunh kai h elpiV sou kai h akakia thV odou sou (Jó 4, 6)

 • eih de adunatw elpiV adikou de stoma emfracqeih (Jó 5, 16)

 • outwV toinun estai ta escata pantwn twn epilanqanomenwn tou kuriou elpiV gar asebouV apoleitai (Jó 8, 13)

 • pepoiqwV te esh oti estin soi elpiV ek de merimnhV kai frontidoV anafaneitai soi eirhnh (Jó 11, 18)
 • swthria de autouV apoleiyei h gar elpiV autwn apwleia ofqalmoi de asebwn takhsontai (Jó 11, 20)

 • estin gar dendrw elpiV ean gar ekkoph eti epanqhsei kai o radamnoV autou ou mh ekliph (Jó 14, 7)

 • pou oun mou eti estin h elpiV h ta agaqa mou oyomai (Jó 17, 15)

 • kai tiV gar estin elpiV asebei oti epecei pepoiqwV epi kurion ara swqhsetai (Jó 27, 8)

 • epistrefontai de mou ai odunai wceto mou h elpiV wsper pneuma kai wsper nefoV h swthria mou (Jó 30, 15)
“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina