Encontrados 58 resultados para: ekklhsiaV

 • hmeran hn esthte enantion kuriou tou qeou umwn en cwrhb th hmera thV ekklhsiaV ote eipen kurioV proV me ekklhsiason proV me ton laon kai akousatwsan ta rhmata mou opwV maqwsin fobeisqai me pasaV taV hmeraV aV autoi zwsin epi thV ghV kai touV uiouV autwn didaxwsin (Deuteronômio 4, 10)

 • kai edwken kurioV emoi taV duo plakaV taV liqinaV gegrammenaV en tw daktulw tou qeou kai ep' autaiV egegrapto panteV oi logoi ouV elalhsen kurioV proV umaV en tw orei hmera ekklhsiaV (Deuteronômio 9, 10)

 • kata panta osa hthsw para kuriou tou qeou sou en cwrhb th hmera thV ekklhsiaV legonteV ou prosqhsomen akousai thn fwnhn kuriou tou qeou hmwn kai to pur to mega touto ouk oyomeqa eti oude mh apoqanwmen (Deuteronômio 18, 16)

 • kai elalhsen mwushV eiV ta wta pashV ekklhsiaV israhl ta rhmata thV wdhV tauthV ewV eiV teloV (Deuteronômio 31, 30)

 • sunhlqosan epi to auto ekpolemhsai ihsoun kai israhl ama panteV [2a] tote wkodomhsen ihsouV qusiasthrion kuriw tw qew israhl en orei gaibal [2b] kaqoti eneteilato mwushV o qerapwn kuriou toiV uioiV israhl kaqa gegraptai en tw nomw mwush qusiasthrion liqwn oloklhrwn ef' ouV ouk epeblhqh sidhroV kai anebibasen ekei olokautwmata kuriw kai qusian swthriou [2c] kai egrayen ihsouV epi twn liqwn to deuteronomion nomon mwush on egrayen enwpion uiwn israhl [2d] kai paV israhl kai oi presbuteroi autwn kai oi dikastai kai oi grammateiV autwn pareporeuonto enqen kai enqen thV kibwtou apenanti kai oi iereiV kai oi leuitai hran thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai o proshlutoV kai o autocqwn oi hsan hmisu plhsion orouV garizin kai oi hsan hmisu plhsion orouV gaibal kaqoti eneteilato mwushV o qerapwn kuriou euloghsai ton laon en prwtoiV [2e] kai meta tauta outwV anegnw ihsouV panta ta rhmata tou nomou toutou taV eulogiaV kai taV kataraV kata panta ta gegrammena en tw nomw mwush [2f] ouk hn rhma apo pantwn wn eneteilato mwushV tw ihsoi o ouk anegnw ihsouV eiV ta wta pashV ekklhsiaV uiwn israhl toiV andrasin kai taiV gunaixin kai toiV paidioiV kai toiV proshlutoiV toiV prosporeuomenoiV tw israhl (Josué 9, 2)

 • kai esth salwmwn kata proswpon tou qusiasthriou kuriou enwpion pashV ekklhsiaV israhl kai diepetasen taV ceiraV autou eiV ton ouranon (I Reis 8, 22)

 • kai esth dauid en mesw thV ekklhsiaV kai eipen akousate mou adelfoi kai laoV mou emoi egeneto epi kardian oikodomhsai oikon anapausewV thV kibwtou diaqhkhV kuriou kai stasin podwn kuriou hmwn kai htoimasa ta eiV thn kataskhnwsin epithdeia (I Crônicas 28, 2)

 • kai nun kata proswpon pashV ekklhsiaV kuriou kai en wsin qeou hmwn fulaxasqe kai zhthsate pasaV taV entolaV kuriou tou qeou hmwn ina klhronomhshte thn ghn thn agaqhn kai kataklhronomhshte toiV uioiV umwn meq' umaV ewV aiwnoV (I Crônicas 28, 8)

 • kai euloghsen o basileuV dauid ton kurion enwpion thV ekklhsiaV legwn euloghtoV ei kurie o qeoV israhl o pathr hmwn apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV (I Crônicas 29, 10)

 • kai esth katenanti tou qusiasthriou kuriou enanti pashV ekklhsiaV israhl kai diepetasen taV ceiraV autou (II Crônicas 6, 12)

 • oti epoihsen salwmwn basin calkhn kai eqhken authn en mesw thV aulhV tou ierou pente phcwn to mhkoV authV kai pente phcewn to euroV authV kai triwn phcewn to uyoV authV kai esth ep' authV kai epesen epi ta gonata enanti pashV ekklhsiaV israhl kai diepetasen taV ceiraV autou eiV ton ouranon (II Crônicas 6, 13)

 • kai afhkan oi polemistai thn aicmalwsian kai ta skula enantion twn arcontwn kai pashV thV ekklhsiaV (II Crônicas 28, 14)


A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina