Encontrados 135 resultados para: egenonto

 • egenonto de ai hmerai adam meta to gennhsai auton ton shq eptakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 4)

 • kai egenonto pasai ai hmerai adam aV ezhsen ennakosia kai triakonta eth kai apeqanen (Gênesis 5, 5)

 • kai egenonto pasai ai hmerai shq ennakosia kai dwdeka eth kai apeqanen (Gênesis 5, 8)

 • kai egenonto pasai ai hmerai enwV ennakosia kai pente eth kai apeqanen (Gênesis 5, 11)

 • kai egenonto pasai ai hmerai kainan ennakosia kai deka eth kai apeqanen (Gênesis 5, 14)

 • kai egenonto pasai ai hmerai malelehl oktakosia kai enenhkonta pente eth kai apeqanen (Gênesis 5, 17)

 • kai egenonto pasai ai hmerai iared ennakosia kai exhkonta duo eth kai apeqanen (Gênesis 5, 20)

 • kai egenonto pasai ai hmerai enwc triakosia exhkonta pente eth (Gênesis 5, 23)

 • kai egenonto pasai ai hmerai maqousala aV ezhsen ennakosia kai exhkonta ennea eth kai apeqanen (Gênesis 5, 27)

 • kai egenonto pasai ai hmerai lamec eptakosia kai penthkonta tria eth kai apeqanen (Gênesis 5, 31)

 • kai egenonto pasai ai hmerai nwe ennakosia penthkonta eth kai apeqanen (Gênesis 9, 29)

 • kai egenonto ta oria twn cananaiwn apo sidwnoV ewV elqein eiV gerara kai gazan ewV elqein sodomwn kai gomorraV adama kai sebwim ewV lasa (Gênesis 10, 19)

“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina