Encontrados 75 resultados para: edwkaV

 • kai eipen o adam h gunh hn edwkaV met' emou auth moi edwken apo tou xulou kai efagon (Gênesis 3, 12)

 • kai eipen abram epeidh emoi ouk edwkaV sperma o de oikogenhV mou klhronomhsei me (Gênesis 15, 3)

 • ei kai eiV ghn reousan gala kai meli eishgageV hmaV kai edwkaV hmin klhron agrou kai ampelwnaV touV ofqalmouV twn anqrwpwn ekeinwn an exekoyaV ouk anabainomen (Números 16, 14)

 • kai nun idou enhnoca thn aparchn twn genhmatwn thV ghV hV edwkaV moi kurie ghn reousan gala kai meli kai afhseiV auta apenanti kuriou tou qeou sou kai proskunhseiV ekei enanti kuriou tou qeou sou (Deuteronômio 26, 10)

 • katide ek tou oikou tou agiou sou ek tou ouranou kai euloghson ton laon sou ton israhl kai thn ghn hn edwkaV autoiV kaqa wmosaV toiV patrasin hmwn dounai hmin ghn reousan gala kai meli (Deuteronômio 26, 15)

 • kai ediyhsen sfodra kai ebohsen proV kurion kai eipen su edwkaV en ceiri tou doulou sou thn swthrian thn megalhn tauthn kai nun apoqanoumai en diyei kai empesoumai en ceiri twn aperitmhtwn (Juízes 15, 18)

 • kai edwkaV moi uperaspismon swthriaV mou kai h upakoh sou eplhqunen me (II Samuel 22, 36)

 • kai touV ecqrouV mou edwkaV moi nwton touV misountaV me kai eqanatwsaV autouV (II Samuel 22, 41)

 • kai nun kurie o qeoV mou su edwkaV ton doulon sou anti dauid tou patroV mou kai egw eimi paidarion mikron kai ouk oida thn exodon mou kai thn eisodon mou (I Reis 3, 7)

 • kai su eisakoush ek tou ouranou kai ilewV esh taiV amartiaiV tou laou sou israhl kai apostreyeiV autouV eiV thn ghn hn edwkaV toiV patrasin autwn (I Reis 8, 34)

 • kai eisakoush ek tou ouranou kai ilewV esh taiV amartiaiV tou doulou sou kai tou laou sou israhl oti dhlwseiV autoiV thn odon thn agaqhn poreuesqai en auth kai dwseiV ueton epi thn ghn hn edwkaV tw law sou en klhronomia (I Reis 8, 36)

 • opwV fobwntai se pasaV taV hmeraV aV autoi zwsin epi thV ghV hV edwkaV toiV patrasin hmwn (I Reis 8, 40)

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina