Encontrados 148 resultados para: ecqrwn

 • iouda se ainesaisan oi adelfoi sou ai ceireV sou epi nwtou twn ecqrwn sou proskunhsousin soi oi uioi tou patroV sou (Gênesis 49, 8)

 • kai episthsw to proswpon mou ef' umaV kai peseisqe enantion twn ecqrwn umwn kai diwxontai umaV oi misounteV umaV kai feuxesqe ouqenoV diwkontoV umaV (Levítico 26, 17)

 • kai epaxw ef' umaV macairan ekdikousan dikhn diaqhkhV kai katafeuxesqe eiV taV poleiV umwn kai exapostelw qanaton eiV umaV kai paradoqhsesqe eiV ceiraV ecqrwn (Levítico 26, 25)

 • tote eudokhsei h gh ta sabbata authV kai pasaV taV hmeraV thV erhmwsewV authV kai umeiV esesqe en th gh twn ecqrwn umwn tote sabbatiei h gh kai eudokhsei ta sabbata authV (Levítico 26, 34)

 • kai toiV kataleifqeisin ex umwn epaxw deilian eiV thn kardian autwn en th gh twn ecqrwn autwn kai diwxetai autouV fwnh fullou feromenou kai feuxontai wV feugonteV apo polemou kai pesountai ouqenoV diwkontoV (Levítico 26, 36)

 • kai apoleisqe en toiV eqnesin kai katedetai umaV h gh twn ecqrwn umwn (Levítico 26, 38)

 • kai oi kataleifqenteV af' umwn katafqarhsontai dia taV amartiaV umwn en th gh twn ecqrwn autwn takhsontai (Levítico 26, 39)

 • kai egw eporeuqhn met' autwn en qumw plagiw kai apolw autouV en th gh twn ecqrwn autwn tote entraphsetai h kardia autwn h aperitmhtoV kai tote eudokhsousin taV amartiaV autwn (Levítico 26, 41)

 • kai oud' wV ontwn autwn en th gh twn ecqrwn autwn ouc upereidon autouV oude proswcqisa autoiV wste exanalwsai autouV tou diaskedasai thn diaqhkhn mou thn proV autouV oti egw eimi kurioV o qeoV autwn (Levítico 26, 44)

 • ean de exelqhte eiV polemon en th gh umwn proV touV upenantiouV touV anqesthkotaV umin kai shmaneite taiV salpigxin kai anamnhsqhsesqe enanti kuriou kai diaswqhsesqe apo twn ecqrwn umwn (Números 10, 9)

 • mh anabainete ou gar estin kurioV meq' umwn kai peseisqe pro proswpou twn ecqrwn umwn (Números 14, 42)

 • kai eipen balak proV balaam ti pepoihkaV moi eiV katarasin ecqrwn mou keklhka se kai idou euloghkaV eulogian (Números 23, 11)


“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina