Encontrados 8 resultados para: diakosiaV

  • aigaV diakosiaV tragouV eikosi probata diakosia kriouV eikosi (Gênesis 32, 15)

  • kai espeusen abigaia kai elaben diakosiouV artouV kai duo aggeia oinou kai pente probata pepoihmena kai pente oifi alfitou kai gomor en stafidoV kai diakosiaV palaqaV kai eqeto epi touV onouV (I Samuel 25, 18)

  • kai hcmalwteusan thn aposkeuhn autwn kamhlouV pentakisciliaV kai probatwn diakosiaV penthkonta ciliadaV onouV disciliouV kai yucaV andrwn ekaton ciliadaV (I Crônicas 5, 21)


  • kai apo archgwn twn patriwn edwkan eiV qhsauron tou ergou crusiou duo muriadaV kai arguriou mnaV disciliaV diakosiaV (Neemias 17, 71)

  • kai edwkan oi kataloipoi tou laou crusiou duo muriadaV kai arguriou mnaV disciliaV diakosiaV kai coqwnwq twn ierewn exhkonta epta (Neemias 17, 72)

  • af' ou an apostaqh h qusia dia pantoV kai etoimasqh doqhnai to bdelugma thV erhmwsewV hmeraV ciliaV diakosiaV enenhkonta (Daniel 12, 11)

  • kai dwsw toiV dusin martusin mou kai profhteusousin hmeraV ciliaV diakosiaV exhkonta peribeblhmenoi sakkouV (Apocalipse 11, 3)

  • kai h gunh efugen eiV thn erhmon opou ecei topon htoimasmenon apo tou qeou ina ekei trefwsin authn hmeraV ciliaV diakosiaV exhkonta (Apocalipse 12, 6)

“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina