Encontrados 403 resultados para: ceiraV

 • kai o tromoV umwn kai o foboV estai epi pasin toiV qhrioiV thV ghV kai epi panta ta ornea tou ouranou kai epi panta ta kinoumena epi thV ghV kai epi pantaV touV icquaV thV qalasshV upo ceiraV umin dedwka (Gênesis 9, 2)
 • eipen de auth o aggeloV kuriou apostrafhti proV thn kurian sou kai tapeinwqhti upo taV ceiraV authV (Gênesis 16, 9)

 • ekteinanteV de oi andreV taV ceiraV eisespasanto ton lwt proV eautouV eiV ton oikon kai thn quran tou oikou apekleisan (Gênesis 19, 10)

 • egeneto de hnika epausanto pasai ai kamhloi pinousai elaben o anqrwpoV enwtia crusa ana dracmhn olkhV kai duo yelia epi taV ceiraV authV deka cruswn olkh autwn (Gênesis 24, 22)

 • kai egeneto hnika eiden ta enwtia kai ta yelia epi taV ceiraV thV adelfhV autou kai ote hkousen ta rhmata rebekkaV thV adelfhV autou legoushV outwV lelalhken moi o anqrwpoV kai hlqen proV ton anqrwpon esthkotoV autou epi twn kamhlwn epi thV phghV (Gênesis 24, 30)

 • kai hrwthsa authn kai eipa tinoV ei qugathr h de efh qugathr baqouhl eimi tou uiou nacwr on eteken autw melca kai perieqhka auth ta enwtia kai ta yelia peri taV ceiraV authV (Gênesis 24, 47)

 • kai edwken ta edesmata kai touV artouV ouV epoihsen eiV taV ceiraV iakwb tou uiou authV (Gênesis 27, 17)
 • kai epetreyen panta osa hn autw eiV ceiraV iwshf kai ouk hdei twn kaq' eauton ouden plhn tou artou ou hsqien autoV kai hn iwshf kaloV tw eidei kai wraioV th oyei sfodra (Gênesis 39, 6)

 • o de ouk hqelen eipen de th gunaiki tou kuriou autou ei o kurioV mou ou ginwskei di' eme ouden en tw oikw autou kai panta osa estin autw edwken eiV taV ceiraV mou (Gênesis 39, 8)

 • kai to pothrion faraw en th ceiri mou kai elabon thn stafulhn kai exeqliya authn eiV to pothrion kai edwka to pothrion eiV taV ceiraV faraw (Gênesis 40, 11)

 • kai egw katabhsomai meta sou eiV aigupton kai egw anabibasw se eiV teloV kai iwshf epibalei taV ceiraV epi touV ofqalmouV sou (Gênesis 46, 4)

 • ekteinaV de israhl thn ceira thn dexian epebalen epi thn kefalhn efraim outoV de hn o newteroV kai thn aristeran epi thn kefalhn manassh enallax taV ceiraV (Gênesis 48, 14)
“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina