Encontrados 49 resultados para: balak

 • epoihsan polemon meta balla basilewV sodomwn kai meta barsa basilewV gomorraV kai sennaar basilewV adama kai sumobor basilewV sebwim kai basilewV balak auth estin shgwr (Gênesis 14, 2)
 • exhlqen de basileuV sodomwn kai basileuV gomorraV kai basileuV adama kai basileuV sebwim kai basileuV balak auth estin shgwr kai paretaxanto autoiV eiV polemon en th koiladi th alukh (Gênesis 14, 8)

 • kai ebasileusen en edwm balak uioV tou bewr kai onoma th polei autou dennaba (Gênesis 36, 32)

 • apeqanen de balak kai ebasileusen ant' autou iwbab uioV zara ek bosorraV (Gênesis 36, 33)

 • kai idwn balak uioV sepfwr panta osa epoihsen israhl tw amorraiw (Números 22, 2)

 • kai eipen mwab th gerousia madiam nun ekleixei h sunagwgh auth pantaV touV kuklw hmwn wV ekleixai o moscoV ta clwra ek tou pediou kai balak uioV sepfwr basileuV mwab hn kata ton kairon ekeinon (Números 22, 4)

 • kai eporeuqh h gerousia mwab kai h gerousia madiam kai ta manteia en taiV cersin autwn kai hlqon proV balaam kai eipan autw ta rhmata balak (Números 22, 7)
 • kai eipen balaam proV ton qeon balak uioV sepfwr basileuV mwab apesteilen autouV proV me legwn (Números 22, 10)

 • kai anastaV balaam to prwi eipen toiV arcousin balak apotrecete proV ton kurion umwn ouk afihsin me o qeoV poreuesqai meq' umwn (Números 22, 13)

 • kai anastanteV oi arconteV mwab hlqon proV balak kai eipan ou qelei balaam poreuqhnai meq' hmwn (Números 22, 14)

 • kai proseqeto balak eti aposteilai arcontaV pleiouV kai entimoterouV toutwn (Números 22, 15)

 • kai hlqon proV balaam kai legousin autw tade legei balak o tou sepfwr axiw se mh oknhshV elqein proV me (Números 22, 16)
“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina