Encontrados 323 resultados para: aiwna

 • kai eipen o qeoV idou adam gegonen wV eiV ex hmwn tou ginwskein kalon kai ponhron kai nun mhpote ekteinh thn ceira kai labh tou xulou thV zwhV kai fagh kai zhsetai eiV ton aiwna (Gênesis 3, 22)

 • kai eipen kurioV o qeoV ou mh katameinh to pneuma mou en toiV anqrwpoiV toutoiV eiV ton aiwna dia to einai autouV sarkaV esontai de ai hmerai autwn ekaton eikosi eth (Gênesis 6, 3)

 • eipen de mwushV proV ton laon qarseite sthte kai orate thn swthrian thn para tou qeou hn poihsei hmin shmeron on tropon gar ewrakate touV aiguptiouV shmeron ou prosqhsesqe eti idein autouV eiV ton aiwna cronon (Êxodo 14, 13)

 • kurioV basileuwn ton aiwna kai ep' aiwna kai eti (Êxodo 15, 18)

 • eipen de kurioV proV mwushn idou egw paraginomai proV se en stulw nefelhV ina akoush o laoV lalountoV mou proV se kai soi pisteuswsin eiV ton aiwna anhggeilen de mwushV ta rhmata tou laou proV kurion (Êxodo 19, 9)

 • prosaxei auton o kurioV autou proV to krithrion tou qeou kai tote prosaxei auton epi thn quran epi ton staqmon kai truphsei autou o kurioV to ouV tw ophtiw kai douleusei autw eiV ton aiwna (Êxodo 21, 6)

 • kai zwseiV autouV taiV zwnaiV kai periqhseiV autoiV taV kidareiV kai estai autoiV ierateia emoi eiV ton aiwna kai teleiwseiV taV ceiraV aarwn kai taV ceiraV twn uiwn autou (Êxodo 29, 9)

 • mnhsqeiV abraam kai isaak kai iakwb twn swn oiketwn oiV wmosaV kata seautou kai elalhsaV proV autouV legwn poluplhqunw to sperma umwn wsei ta astra tou ouranou tw plhqei kai pasan thn ghn tauthn hn eipaV dounai tw spermati autwn kai kaqexousin authn eiV ton aiwna (Êxodo 32, 13)

 • kai aleiyeiV autouV on tropon hleiyaV ton patera autwn kai ierateusousin moi kai estai wste einai autoiV crisma ierateiaV eiV ton aiwna eiV taV geneaV autwn (Êxodo 40, 15)

 • nomimon eiV ton aiwna eiV taV geneaV umwn en pash katoikia umwn pan stear kai pan aima ouk edesqe (Levítico 3, 17)

 • kai katamerieite autouV toiV teknoiV umwn meq' umaV kai esontai umin katocimoi eiV ton aiwna twn adelfwn umwn twn uiwn israhl ekastoV ton adelfon autou ou katatenei auton en toiV mocqoiV (Levítico 25, 46)

 • kai panta ta skula authV sunaxeiV eiV taV diodouV authV kai emprhseiV thn polin en puri kai panta ta skula authV pandhmei enantion kuriou tou qeou sou kai estai aoikhtoV eiV ton aiwna ouk anoikodomhqhsetai eti (Deuteronômio 13, 17)


“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina