Encontrados 384 resultados para: aiguptou

 • kai anaggeleiV tw uiw sou en th hmera ekeinh legwn dia touto epoihsen kurioV o qeoV moi wV exeporeuomhn ex aiguptou (Êxodo 13, 8)

 • kai estai soi shmeion epi thV ceiroV sou kai mnhmosunon pro ofqalmwn sou opwV an genhtai o nomoV kuriou en tw stomati sou en gar ceiri krataia exhgagen se kurioV o qeoV ex aiguptou (Êxodo 13, 9)

 • ean de erwthsh se o uioV sou meta tauta legwn ti touto kai ereiV autw oti en ceiri krataia exhgagen hmaV kurioV ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV (Êxodo 13, 14)

 • kai estai eiV shmeion epi thV ceiroV sou kai asaleuton pro ofqalmwn sou en gar ceiri krataia exhgagen se kurioV ex aiguptou (Êxodo 13, 16)

 • kai ekuklwsen o qeoV ton laon odon thn eiV thn erhmon eiV thn eruqran qalassan pempth de genea anebhsan oi uioi israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 13, 18)

 • kai esklhrunen kurioV thn kardian faraw basilewV aiguptou kai twn qerapontwn autou kai katediwxen opisw twn uiwn israhl oi de uioi israhl exeporeuonto en ceiri uyhlh (Êxodo 14, 8)

 • kai eipen proV mwushn para to mh uparcein mnhmata en gh aiguptw exhgageV hmaV qanatwsai en th erhmw ti touto epoihsaV hmin exagagwn ex aiguptou (Êxodo 14, 11)

 • aphran de ex ailim kai hlqosan pasa sunagwgh uiwn israhl eiV thn erhmon sin o estin ana meson ailim kai ana meson sina th de pentekaidekath hmera tw mhni tw deuterw exelhluqotwn autwn ek ghV aiguptou (Êxodo 16, 1)

 • kai eipen mwushV kai aarwn proV pasan sunagwghn uiwn israhl esperaV gnwsesqe oti kurioV exhgagen umaV ek ghV aiguptou (Êxodo 16, 6)

 • eipen de mwushV touto to rhma o sunetaxen kurioV plhsate to gomor tou man eiV apoqhkhn eiV taV geneaV umwn ina idwsin ton arton on efagete umeiV en th erhmw wV exhgagen umaV kurioV ek ghV aiguptou (Êxodo 16, 32)

 • ediyhsen de ekei o laoV udati kai egogguzen ekei o laoV proV mwushn legonteV ina ti touto anebibasaV hmaV ex aiguptou apokteinai hmaV kai ta tekna hmwn kai ta kthnh tw diyei (Êxodo 17, 3)

 • hkousen de ioqor o iereuV madiam o gambroV mwush panta osa epoihsen kurioV israhl tw eautou law exhgagen gar kurioV ton israhl ex aiguptou (Êxodo 18, 1)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina