Encontrados 24 resultados para: abessa

 • kai apekriqh dauid kai eipen proV acimelec ton cettaion kai proV abessa uion sarouiaV adelfon iwab legwn tiV eiseleusetai met' emou proV saoul eiV thn parembolhn kai eipen abessa egw eiseleusomai meta sou (I Samuel 26, 6)
 • kai eisporeuetai dauid kai abessa eiV ton laon thn nukta kai idou saoul kaqeudwn upnw en lamphnh kai to doru empephgoV eiV thn ghn proV kefalhV autou kai abennhr kai o laoV autou ekaqeuden kuklw autou (I Samuel 26, 7)

 • kai eipen abessa proV dauid apekleisen shmeron kurioV ton ecqron sou eiV taV ceiraV sou kai nun pataxw auton tw dorati eiV thn ghn apax kai ou deuterwsw autw (I Samuel 26, 8)

 • kai eipen dauid proV abessa mh tapeinwshV auton oti tiV epoisei ceira autou epi criston kuriou kai aqwwqhsetai (I Samuel 26, 9)

 • kai egenonto ekei treiV uioi sarouiaV iwab kai abessa kai asahl kai asahl koufoV toiV posin autou wsei mia dorkaV en agrw (II Samuel 2, 18)

 • kai katediwxen iwab kai abessa opisw abennhr kai o hlioV edunen kai autoi eishlqon ewV tou bounou amman o estin epi proswpou gai odon erhmon gabawn (II Samuel 2, 24)

 • iwab de kai abessa o adelfoV autou dieparethrounto ton abennhr anq' wn eqanatwsen ton asahl ton adelfon autwn en gabawn en tw polemw (II Samuel 3, 30)
 • kai to kataloipon tou laou edwken en ceiri abessa tou adelfou autou kai paretaxanto ex enantiaV uiwn ammwn (II Samuel 10, 10)

 • kai oi uioi ammwn eidan oti efugen suria kai efugan apo proswpou abessa kai eishlqan eiV thn polin kai anestreyen iwab apo twn uiwn ammwn kai paregenonto eiV ierousalhm (II Samuel 10, 14)

 • kai eipen abessa uioV sarouiaV proV ton basilea ina ti kataratai o kuwn o teqnhkwV outoV ton kurion mou ton basilea diabhsomai dh kai afelw thn kefalhn autou (II Samuel 16, 9)

 • kai eipen dauid proV abessa kai proV pantaV touV paidaV autou idou o uioV mou o exelqwn ek thV koiliaV mou zhtei thn yuchn mou kai proseti nun o uioV tou iemini afete auton katarasqai oti eipen autw kurioV (II Samuel 16, 11)

 • kai apesteilen dauid ton laon to triton en ceiri iwab kai to triton en ceiri abessa uiou sarouiaV adelfou iwab kai to triton en ceiri eqqi tou geqqaiou kai eipen dauid proV ton laon exelqwn exeleusomai kai ge egw meq' umwn (II Samuel 18, 2)
“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina