Encontrados 13 resultados para: abel

 • kai proseqhken tekein ton adelfon autou ton abel kai egeneto abel poimhn probatwn kain de hn ergazomenoV thn ghn (Gênesis 4, 2)
 • kai abel hnegken kai autoV apo twn prwtotokwn twn probatwn autou kai apo twn steatwn autwn kai epeiden o qeoV epi abel kai epi toiV dwroiV autou (Gênesis 4, 4)

 • kai eipen kain proV abel ton adelfon autou dielqwmen eiV to pedion kai egeneto en tw einai autouV en tw pediw kai anesth kain epi abel ton adelfon autou kai apekteinen auton (Gênesis 4, 8)

 • kai eipen o qeoV proV kain pou estin abel o adelfoV sou o de eipen ou ginwskw mh fulax tou adelfou mou eimi egw (Gênesis 4, 9)

 • egnw de adam euan thn gunaika autou kai sullabousa eteken uion kai epwnomasen to onoma autou shq legousa exanesthsen gar moi o qeoV sperma eteron anti abel on apekteinen kain (Gênesis 4, 25)

 • kai epataxen autouV apo arohr kai ewV tou elqein eiV semwiq eikosi poleiV ewV abel ampelwnwn plhghn megalhn sfodra kai enetraphsan oi uioi ammwn apo proswpou uiwn israhl (Juízes 11, 33)

 • kai dihlqen en pasaiV fulaiV israhl eiV abel kai eiV baiqmaca kai panteV en carri kai exekklhsiasqhsan kai hlqon katopisqen autou (II Samuel 20, 14)
 • kai paregenhqhsan kai epoliorkoun ep' auton thn abel kai thn baiqmaca kai execean proscwma proV thn polin kai esth en tw proteicismati kai paV o laoV o meta iwab enoousan katabalein to teicoV (II Samuel 20, 15)

 • kai eipen legousa logon elalhsan en prwtoiV legonteV hrwthmenoV hrwthqh en th abel kai en dan ei exelipon a eqento oi pistoi tou israhl erwtwnteV eperwthsousin en abel kai outwV ei exelipon (II Samuel 20, 18)

 • opwV elqh ef umaV pan aima dikaion ekcunomenon epi thV ghV apo tou aimatoV abel tou dikaiou ewV tou aimatoV zacariou uiou baraciou on efoneusate metaxu tou naou kai tou qusiasthriou (São Mateus 23, 35)

 • apo tou aimatoV abel ewV tou aimatoV zacariou tou apolomenou metaxu tou qusiasthriou kai tou oikou nai legw umin ekzhthqhsetai apo thV geneaV tauthV (São Lucas 11, 51)

 • pistei pleiona qusian abel para kain proshnegken tw qew di hV emarturhqh einai dikaioV marturountoV epi toiV dwroiV autou tou qeou kai di authV apoqanwn eti laleitai (Hebreus 11, 4)
“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina