Encontrados 118 resultados para: Wkodomhsen

 • kai wkodomhsen kurioV o qeoV thn pleuran hn elaben apo tou adam eiV gunaika kai hgagen authn proV ton adam (Gênesis 2, 22)

 • kai wkodomhsen nwe qusiasthrion tw qew kai elaben apo pantwn twn kthnwn twn kaqarwn kai apo pantwn twn peteinwn twn kaqarwn kai anhnegken olokarpwseiV epi to qusiasthrion (Gênesis 8, 20)

 • ek thV ghV ekeinhV exhlqen assour kai wkodomhsen thn nineuh kai thn rowbwq polin kai thn calac (Gênesis 10, 11)

 • kai wfqh kurioV tw abram kai eipen autw tw spermati sou dwsw thn ghn tauthn kai wkodomhsen ekei abram qusiasthrion kuriw tw ofqenti autw (Gênesis 12, 7)

 • kai apesth ekeiqen eiV to oroV kat' anatolaV baiqhl kai esthsen ekei thn skhnhn autou baiqhl kata qalassan kai aggai kat' anatolaV kai wkodomhsen ekei qusiasthrion tw kuriw kai epekalesato epi tw onomati kuriou (Gênesis 12, 8)

 • kai aposkhnwsaV abram elqwn katwkhsen para thn drun thn mambrh h hn en cebrwn kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kuriw (Gênesis 13, 18)

 • hlqon epi ton topon on eipen autw o qeoV kai wkodomhsen ekei abraam qusiasthrion kai epeqhken ta xula kai sumpodisaV isaak ton uion autou epeqhken auton epi to qusiasthrion epanw twn xulwn (Gênesis 22, 9)

 • kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai epekalesato to onoma kuriou kai ephxen ekei thn skhnhn autou wruxan de ekei oi paideV isaak frear (Gênesis 26, 25)

 • kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai ekalesen to onoma tou topou baiqhl ekei gar epefanh autw o qeoV en tw apodidraskein auton apo proswpou hsau tou adelfou autou (Gênesis 35, 7)

 • kai wkodomhsen mwushV qusiasthrion kuriw kai epwnomasen to onoma autou kurioV mou katafugh (Êxodo 17, 15)

 • kai egrayen mwushV panta ta rhmata kuriou orqrisaV de mwushV to prwi wkodomhsen qusiasthrion upo to oroV kai dwdeka liqouV eiV taV dwdeka fulaV tou israhl (Êxodo 24, 4)

 • kai idwn aarwn wkodomhsen qusiasthrion katenanti autou kai ekhruxen aarwn legwn eorth tou kuriou aurion (Êxodo 32, 5)


“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina